عدالت اقتصادی از طریق بورس محقق می شود

به گزارش خبرگزاری موج
، رييس هيات مديره سازمان بورس كشور گفت : بحث عدالت اقتصادي كه در حال حاضر از
شعارهاي اصلي دكتر احمدي نژاد است مي تواند از طريق بورس شكل بگيرد و توجه به بورس
و بازار سرمايه مي تواند ايشان را در رسيدن به اهدافشان ياري دهد .
حيدر مستخدمين حسيني در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار پارلماني خبرگزاري موج ضمن
بيان اين مطلب اظهار داشت : بورس محلي است كه مالكيت را گسترش مي دهد و يكي از
زمينه هاي شكل گيري رفاه در جامعه اين است كه غالب مردم علاوه بر كاري كه دارند ،
پس انداز هايشان در قالب اوراق مالي در بيايد و پشتوانه مالي برايشان حاصل شود ،
امري كه سالهاست در كشورهاي صنعتي و پيشرفته انجام شده است و به تازگي توسط كشورهاي
جنوب شرق آسيا نيز انجام شده است و ما اين زمينه را به لحاظ تخصص و منابعي در
اختيار داريم كه اين كار را انجام دهيم .
وي تصريح كرد : توجه ويژه به بورس كشور باعث مي شود مردم از فقر در بيايند و آنها
را به مالك شدن نزديك كنم و از طرف ديگر هم توجه به بازار سرمايه بورس باعث خواهد
شد كه مردم پس اندازهاي خودشان را به اين بازار ها بياورند و شركت هايي كه در بورس
پذيرفته شده اند براي برنامه هاي طرح توسعه خودشان چه به لحاظ تامين منابع داخلي و
چه بحث صادرات منابع مالي خودشان را از اين طريق تامين مي كنند و در نتيجه قيمت
تمام شده تامين منابع ماليشان ارزانتر از بازار پول يعني بانكها خواهد بود و نتيجه
اي كه حاصل خواهد شد ، كاهش نرخ سود بانكي است.
معاون امور حقوقي و مجلس وزير اقتصاد و دارايي در ادامه اضافه كرد : يكي از برنامه
هايي كه به طور جدي مي تواند در برنامه هاي دكتراحمدي نژاد قرار بگيرد توجه به
بازار بورس و بازار مالي است تا فرايند رشد افزايش پيدا كند و همچنين وضعيت معيشتي
مردم را نيز تحت تاثير قرار داده و رو به بهبود گذارد
.