ظرفیت تولید نفت کشور تا پایان برنامه چهارم 500 هزار بشکه افزایش می‌یابد

معاون وزير نفت گفت:
انتظار مي رود با بهره‌برداري از سه ميدان نفتي آزادگان، يادآوران و جفير تا پايان
برنامه چهارم ظرفيت توليد نفت خام نزديك 450 تا 500 هزار بشكه در روز افزايش يابد.


سيد‌مهدي ميرمعزي در گفت و گو با خبرگزاري فارس، افزود: قرارداد‌هاي
طرحهاي جديد نفتي كه تاكنون بسته شده و برخي هم به بهره‌برداري رسيده است، در صورتي
كه به طور كامل به ظرفيت توليد برسد، توليد روزانه نفت خام كشور را يك ميليون بشكه
افزايش خواهد داد.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران گفت: قرارداد ميدانهاي نفتي سروش، نوروز و دارخوين كه
تاكنون بسته شده است، جزء همين يك ميليون بشكه است و برخي از ميدانهاي نفتي ياد شده
مانند دارخوين، سروش، نوروز، سلمان، نصرت و فروزان به بهره‌برداري رسيده است و بقيه
در آينده به بهره‌برداري خواهد رسيد.
ميرمعزي گفت: قرارداد بهره‌برداري از ميدان نفتي آزادگان بسته شده است، ولي قرارداد
ميدان يادآوران و جفير در حال مذاكره است.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران گفت: انتظار مي رود با بهره‌برداري از سه ميدان نفتي
آزادگان، يادآوران و جفير تا پايان برنامه چهارم ظرفيت توليد نفت خام نزديك 450 تا
500 هزار بشكه در روز افزايش يابد.
ميرمعزي خاطرنشان كرد: برخي از قراردادهاي نفتي مانند قرارداد توسعه توليد ميدانهاي
نفتي رگ سفيد و بنگستان توسعه ميدانهاي قديمي است .
معاون وزير نفت در مورد وضعيت اكتشاف ميدانهاي نفتي گفت: مذاكره براي كشف دو ميدان
جديد ديگر در حال پايان است، ولي به نظر مي‌رسد، نهايي شدن مذاكره و بستن قرارداد
در دولت جديد و پس از تصويب شوراي اقتصاد خواهد بود.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران

در مورد قرارداد فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي گفت: به علت مشكلي كه در مناقصه اين
قرارداد‌ها پيش آمد، و شرايط مناقصه تامين نشد، مناقصه باطل شد و قرارداد بسته نشد
ولي بررسي مي‌شود كه چگونه كار آن را تعقيب كنيم.