ظرفیت تولید نفت ایران سال ۲۰۲۵ در بهترین وضعیت ۹/۶ میلیون بشکه است

اداره اطلاعات انرژي
آمريكا در گزارش چشم انداز بين المللي انرژي ۳ سناريو براي آينده ظرفيت توليد نفت
ايران تا سال ۲۰۲۵ تعريف كرد كه بر اساس خوشبينانه ترين وضعيت، ظرفيت توليد نفت
ايران طي دو دهه آينده به ۹/۶ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، اداره اطلاعات انرژي آمريكا اين سه سناريو را بر اساس قيمت پايين نفت، قيمت
بالاي نفت و قيمت استاندارد نفت تعريف كرده است.
بر اساس سناريوي اول كه قيمت بالاي نفت است، ظرفيت توليد نفت ايران حداقل افزايش را
طي ۲۰ سال آينده خواهد داشت و تا سال ۲۰۱۰ ميلادي در سطح چهار ميليون بشكه در روز
باقي خواهد ماند.
بر اساس اين سناريو، ظرفيت توليد نفت ايران در سالهاي ۲۰۱۵ ميلادي ۴ ميليون بشكه،
۲۰۲۰ ميلادي ۲/۴ ميليون بشكه و ۲۰۲۵ ميلادي ۵/۴ ميليون بشكه در روز خواهد بود.
اداره اطلاعات انرژي آمريكا در سناريوي دوم كه بر اساس قيمت استاندارد و متعادل نفت
براورد شده است، ظرفيت توليد نفت ايران را در سال ۲۰۱۰ ميلادي ۴ ميليون بشكه و در
سال ۲۰۱۵ ميلادي ۳/۴ ميليون بشكه در روز برآورد كرد و افزود: بر اساس اين سناريو،
ظرفيت توليد نفت ايران در سال ۲۰۲۰ ميلادي به ۷/۴ ميليون بشكه و در سال ۲۰۲۵ ميلادي
به ۵ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
بر اساس سناريوي سوم كه با قيمت پايين نفت محاسبه شده است، ظرفيت توليد نفت ايران
در سال ۲۰۱۰ ميلادي به ۸/۴ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد و در سال ۲۰۱۵ ميلادي به
۶/۵ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت.
بر اساس سناريوي سوم، ظرفيت توليد نفت ايران در سال ۲۰۲۰ ميلادي به ۲/۶ ميليون بشكه
و در سال ۲۰۲۵ ميلادي به ۹/۶ ميليون بشكه در روز مي رسد.