ظرفیت تولید نفت ایران سال 2025 در بهترین وضعیت 9/6 میلیون بشکه است

اداره اطلاعات انرژي
آمريكا در گزارش چشم انداز بين المللي انرژي 3 سناريو براي آينده ظرفيت توليد نفت
ايران تا سال 2025 تعريف كرد كه بر اساس خوشبينانه ترين وضعيت، ظرفيت توليد نفت
ايران طي دو دهه آينده به 9/6 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، اداره اطلاعات انرژي آمريكا اين سه سناريو را بر اساس قيمت پايين نفت، قيمت
بالاي نفت و قيمت استاندارد نفت تعريف كرده است.
بر اساس سناريوي اول كه قيمت بالاي نفت است، ظرفيت توليد نفت ايران حداقل افزايش را
طي 20 سال آينده خواهد داشت و تا سال 2010 ميلادي در سطح چهار ميليون بشكه در روز
باقي خواهد ماند.
بر اساس اين سناريو، ظرفيت توليد نفت ايران در سالهاي 2015 ميلادي 4 ميليون بشكه،
2020 ميلادي 2/4 ميليون بشكه و 2025 ميلادي 5/4 ميليون بشكه در روز خواهد بود.
اداره اطلاعات انرژي آمريكا در سناريوي دوم كه بر اساس قيمت استاندارد و متعادل نفت
براورد شده است، ظرفيت توليد نفت ايران را در سال 2010 ميلادي 4 ميليون بشكه و در
سال 2015 ميلادي 3/4 ميليون بشكه در روز برآورد كرد و افزود: بر اساس اين سناريو،
ظرفيت توليد نفت ايران در سال 2020 ميلادي به 7/4 ميليون بشكه و در سال 2025 ميلادي
به 5 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
بر اساس سناريوي سوم كه با قيمت پايين نفت محاسبه شده است، ظرفيت توليد نفت ايران
در سال 2010 ميلادي به 8/4 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد و در سال 2015 ميلادي به
6/5 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت.
بر اساس سناريوي سوم، ظرفيت توليد نفت ايران در سال 2020 ميلادي به 2/6 ميليون بشكه
و در سال 2025 ميلادي به 9/6 ميليون بشكه در روز مي رسد.