ظرفیت تولید نفت ایران به ۳/۴ میلیون بشکه در روز می‌رسد

 به گزارش خبرگزاری
فارس ، فكتس- موسسه تحقيقات انرژي <فكتس>، ظرفيت توليد نفت ايران از چهار ميليون
بشكه در روز در سال جاري ميلادي، تا سال ۲۰۱۰ با افزايشي ۳۰۰ هزار بشكه‌اي، به ۴
ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت.

 بر اساس اين
گزارش، كل ظرفيت توليد كشورهاي خاورميانه (شامل عربستان، ايران، عراق، كويت،
امارات، عمان و قطر) نيز تا سال۲۰۱۰ به ۲۸ميليون و ۳۰۰هزار بشكه در روز خواهد
رسيد.فكتس تصريح كرد: ظرفيت توليد كشورهاي خاورميانه هم اكنون حدود ۲۳ميليون بشكه
در روز است.اين گزارش حاكي است، تا سال۲۰۱۰ كشورهاي خاورميانه ۵/۵ تا ۶ميليون بشكه
در روز افزايش ظرفيت داشته باشند، اما از طرف ديگر ظرفيت توليد از ذخاير قديمي‌اين
كشورها نيز ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت. بنابراين، افزايش واقعي
ظرفيت توليد اين كشورها حدود چهار ميليون و ۳۰۰هزار بشكه در روز خواهد بود.بر پايه
اين گزارش، در مدت فوق عربستان بيشترين افزايش ظرفيت توليد را خواهد داشت. فكتس
پيش‌بيني كرد: ظرفيت توليد نفت عربستان تا سال ۲۰۱۰ افزايشي ۳ تا ۵/۳ميليون بشكه در
روز داشته باشد. ظرفيت توليد فعلي عربستان، بيش از ۵/۱۰بشكه در روز است.

 همچنين
پس از عربستان نيز بيشترين افزايش توليد مربوط به عراق خواهد بود. انتظار مي‌رود
ظرفيت توليد عراق از ۵/۲ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۵ به ۴ ميليون بشكه در روز تا
سال۲۰۱۰ افزايش يابد.

 موسسه تحقيقات
انرژي فكتس، همچنين افزايش ظرفيت توليد نفت امارات را تا سال ۲۰۱۰ برابر با ۷۰۰
هزار بشكه در روز، قطر ۵۰۰ هزار بشكه در روز، و كويت را نيز ۲۵۰هزار بشكه در روز
تخمين زده است. بنابر پيش بيني فكتس، ظرفيت توليد عمان تا سال ۲۰۰۸ حدود ۱۰۰هزار
بشكه در روز افزايش خواهد يافت، اما تا سال ۲۰۱۰ دوباره به سطح فعلي ۷۴۰هزار بشكه
در روز باز خواهد گشت.