ظرفیت تولید نفت ایران به 3/4 میلیون بشکه در روز می‌رسد

 به گزارش خبرگزاری
فارس ، فكتس- موسسه تحقيقات انرژي <فكتس>، ظرفيت توليد نفت ايران از چهار ميليون
بشكه در روز در سال جاري ميلادي، تا سال 2010 با افزايشي 300 هزار بشكه‌اي، به 4
ميليون و 300 هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت.

 بر اساس اين
گزارش، كل ظرفيت توليد كشورهاي خاورميانه (شامل عربستان، ايران، عراق، كويت،
امارات، عمان و قطر) نيز تا سال2010 به 28ميليون و 300هزار بشكه در روز خواهد
رسيد.فكتس تصريح كرد: ظرفيت توليد كشورهاي خاورميانه هم اكنون حدود 23ميليون بشكه
در روز است.اين گزارش حاكي است، تا سال2010 كشورهاي خاورميانه 5/5 تا 6ميليون بشكه
در روز افزايش ظرفيت داشته باشند، اما از طرف ديگر ظرفيت توليد از ذخاير قديمي‌اين
كشورها نيز 600 تا 800 هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت. بنابراين، افزايش واقعي
ظرفيت توليد اين كشورها حدود چهار ميليون و 300هزار بشكه در روز خواهد بود.بر پايه
اين گزارش، در مدت فوق عربستان بيشترين افزايش ظرفيت توليد را خواهد داشت. فكتس
پيش‌بيني كرد: ظرفيت توليد نفت عربستان تا سال 2010 افزايشي 3 تا 5/3ميليون بشكه در
روز داشته باشد. ظرفيت توليد فعلي عربستان، بيش از 5/10بشكه در روز است.

 همچنين
پس از عربستان نيز بيشترين افزايش توليد مربوط به عراق خواهد بود. انتظار مي‌رود
ظرفيت توليد عراق از 5/2ميليون بشكه در روز در سال 2005 به 4 ميليون بشكه در روز تا
سال2010 افزايش يابد.

 موسسه تحقيقات
انرژي فكتس، همچنين افزايش ظرفيت توليد نفت امارات را تا سال 2010 برابر با 700
هزار بشكه در روز، قطر 500 هزار بشكه در روز، و كويت را نيز 250هزار بشكه در روز
تخمين زده است. بنابر پيش بيني فكتس، ظرفيت توليد عمان تا سال 2008 حدود 100هزار
بشكه در روز افزايش خواهد يافت، اما تا سال 2010 دوباره به سطح فعلي 740هزار بشكه
در روز باز خواهد گشت.