ظرفیت تولید سیمان تا سال 88 به 70 میلیون تن می رسد

مديركل دفتر صنايع
معدني وزارت صنايع و معادن گفت: ظرفيت نصب شده توليد سيمان تا سال 88 به بيش از 70
ميليون تن خواهد رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، عباس صفاكيش در همايش اقتصاد سيمان اظهار داشت: راه اندازي دو كارخانه در شرف
راه اندازي 50 ميليون تن علاوه بر 33 ميليون تن ظرفيت فعلي ظرفيت توليد ايجاد خواهد
كرد.
وي از راه اندازي عنقريب كارخانه سيمان "كوير كاشان" خبر داد و افزود: اين كارخانه
از محل اعتبارات حساب ذخيره ارزي احداث شده و براي ايجاد ظرفيت 50 ميليون تن ديگر
نيز متقاضيان در وزارت صنايع و معادن و بانكها پيگير كار هستند.
صفاكيش يادآور شد: كشور در سال هاي گذشته با يك ميليارد دلار سرمايه 14ميليون تن
ظرفيت توليد ايجاد كرد و اكنون با 1/1 ميليارد دلار در حال ظرفيت سازي براي توليد
40ميليون تن سيمان است.
وي ساخت بسياري از ماشين آلات صنعت سيمان در داخل را دليل اين صرفه جويي ارزي ذكر
كرد و افزود: بومي شدن اين صنعت در كشور و اجراي پروژه هاي سيمان در خارج از كشور
شروع شده است و لازم است از پيمانكاريهاي سيمان كه منجر به انباشت تجربه و ايجاد
توانايي در اجراي پروژه هاي خارجي مي شود حمايت كنيم.
وي گفت: ظرف 36 ماه آينده پروژه هايي راه اندازي خواهد شد و پيش بيني مي كنيم تا
پايان سال 85 ظرفيت توليد سيمان كشور به 42 ميليون تن برسد.
صفاكيش با اشاره به اقدام دولت براي بهينه سازي 4واحد قديمي توليد سيمان اظهار
داشت: اگر اين واحدها تا ارديبهشت ماه راه اندازي شود، سال آينده مشكلي در عرضه و
تقاضاي سيمان نخواهم داشت.
وي تأكيد كرد: بر اساس پيش بيني هاي برنامه چهارم، كشور تا پايان برنامه 5/1
ميليارد دلار درآمد حاصل از صادرات سيمان خواهد داشت.
مديركل صنايع معدني گفت: سيمان كالايي است كه بيشترين توليد را در سطح جهان دارا
است. به گونه اي كه 2ميليارد و 180 هزار تن در سال گذشته توليد و 2ميليارد و 150 تن
مصرف شده است.
وي اظهار داشت: همچنين 135 ميليون تن سيمان طي سال گذشته در جهان صادر شده است و از
آنجايي كه اين كالا چندان تجارت پذير نيست و قيمت كالا و با بهاي حمل و نقل تناسب
ندارد، كشورها ترجيح مي دهند خود توليد كننده باشند.
صفاكيش افزود: ايران در ميان 150 توليد كننده سيمان در جهان داراي رتبه يازدهم است
و در سال گذشته 8/32 ميليون تن توليد داشته است.
وي سهم ايران در توليد سيمان جهان را 7/1 درصد عنوان كرد و گفت: 5/30ميليون تن از
توليد سيمان صرف مصرف داخلي و 5/1 ميليون تن صادر شده است.
وي خاطرنشان كرد: ‌پس از جنگ يك ميليارد دلار در صنعت سيمان سرمايه گذاري شد كه 14
ميليون تن ظرفيت توليد سيمان را ايجاد كرد.
صفاكيش در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سرمايه گذاري دولت در ايجاد 20 كارخانه
سيمان گفت: بخش خصوصي به سه دليل تمايلي براي سرمايه گذاري در صنعت سيمان را پيدا
نمي كرد كه كنترل هاي دولتي در تعيين قيمت سيمان مهمترين اين موانع بود.
وي كم بازده بودن و ديربازده بودن سرمايه گذاري در بخش سيمان را علل ديگر عدم جذب
سرمايه بخش خصوصي ذكر و تصريح كرد: سال 80 تصميمات دولت كه به خوبي برنامه ريزي و
اجرا شد موجبات تغيير اين وضعيت را بوجود آورد.
صفا كيش توضيح داد: بر اساس تصميمات دولت تسهيلات بانكي با سود و شرايط ويژه در
اختيار صنعت سيمان قرار گرفت و قرار شد به دليل ديربازده بودن اين صنعت بازپرداخت
تسهيلات ديرتر صورت پذيرد. علاوه بر اين تصميم گرفته شد قيمت سيمان بر مبناي حاشيه
نرخ بازار تعيين شود.
وي تصميمات اتخاذ شده را سبب افزايش ايجاد انگيزه براي سرمايه گذري در صنعت سيمان
ذكر كرد و افزود: براي تداوم اين روند مشكلاتي وجود داشت كه آن مشكلات نيز برطرف
شد.
صفاكيش آزادسازي قيمت سيمان و پرداخت مابه التفاوت به دولت را سبب ايجاد درآمد
20ميليارد توماني براي دولت عنوان كرد.
وي در عين حال گفت: هدايتي بودن و كنترل قيمت سيمان و قرار گرفتن سيمان در سبد
حمايتي سبب شد طرح جامع سيمان به طور كامل اجرا نشود.
صفاكيش اظهار داشت: طي ماه هاي گذشته مسئولان بورس كالا تصميم گرفتند سيمان نيز در
بورس كالا عرضه شود و وزارت صنايع به شرط راه اندازي در كارخانه در شرف راه اندازي
اين امر را پذيرفت.
وي راه اندازي دو كارخانه مذكور را سبب ايجاد تعادل در سيستم عرضه و تقاضا دانست.