طی ۵/۶ سال گذشته واردات ۱۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور را بلعید

گزارش رسمی بانک
مرکزی حاکی است: طی ۵/۶ سال گذشته، بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور
به امر واردات اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری
فارس، نگاهی به روند واردات در ایران از سال ۱۳۷۸ تا نیمه اول سال ۱۳۸۴ حاکی از این
است که واردات در ایران طی این سالها سیر صعودی داشته است و از ۱۳ میلیارد دلار در
سال ۱۳۷۸ به ۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است.
بنابراین گزارش، واردات در ایران طی شش سال گذشته ۱۷۶ درصد رشد کرده است که رشد
سالانه بیش از ۲۹ درصدی واردات را در کشور نشان می دهد.
این گزارش افزود: ارزش واردات در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتیب ۱۵ و ۱۸ میلیارد دلار
بوده است و در حالی که در سال ۱۳۸۱ بیش از ۲۲ میلیارد دلار واردات انجام شد، در سال
۱۳۸۲ واردات بیش از ۲۹ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور را به خود اختصاص داده
است.
به گزارش فارس، طی پنج ماهه نخست سال جاری ۷/۱۵ میلیارد دلار به امر واردات اختصاص
یافت.