طی پنج سال گذشته ایران ۴۱ درصد وام بانکهای بین‌المللی به خاورمیانه را جذب کرد

بانک جهانی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران توانست طی پنج سال گذشته ۴۱ درصد وام بانکهای بین المللی تخصیصی به کشورهای خاورمیانه را به میزان ۹/۱۲ میلیارد دلار جذب کند.
بانک جهانی با اعلام این که بانکهای بین المللی طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی ۳۱ میلیارد دلار به کشورهای خاورمیانه اختصاص دادند، افزود: ایران توانست ۹/۱۲ میلیارد دلار از این وامهای تخصیصی را جذب کند که بیشترین سهم را بین این کشورها شامل می شود.
بنابراین گزارش، بانکهای بین المللی تنها در سال ۲۰۰۴ میلادی مبلغ ده میلیارد دلار به کشورهای خاورمیانه اختصاص دادند که ایران به تنهایی توانست ۷/۵ میلیارد دلار از این اعتبارات را جذب کند.
در حالی که ایران در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ میلادی توانست تنها دو میلیارد دلار از بانکهای بین المللی وام بگیرد، توانایی ایران برای جذب وام این بانکها در سالهای بعد افزایش یافت و ایران توانست در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ میلادی به ترتیب ۳ و ۲/۲ میلیارد دلار از این بانکها وام بگیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، کاهش نرخ ریسک اعتباری ایران در سالهای اخیر توان این کشور را در جذب وامهای بیشتر از بانکهای بین المللی افزایش داده است.( خبر گزاری فارس ۲۳/۱/۸۴ )