طی شش ماه گذشته ۷۸ درصد از صادرات غیر نفتی کشور را محصولات صنعتی تشکیل داد

 براساس آمار ارائه
شده از سوی دفتر امور صادرات وزارت صنایع ومعادن در شش ماهه اول سال ۸۴ جمعا سه
میلیارد و ۵۸۱ میلیون دلار کالا به خارج صادر شده که دو میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار
از این میزان متعلق به کالاهای صنعتی ومعدنی و صنایع دستی بود که نسبت به مدت مشابه
سال قبل از رشد ۲۳ درصدی برخوردار شده است.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع ومعادن، در این مدت ارزش صادرات صنایع
غذایی با ۵/۳۰ درصد رشد به ۱۴۶ میلیون دلار، محصولات شیمیایی با ۷۸ درصد رشد به ۱۶۰
میلیون دلار، محصولات پتروشیمی با ۵/۳ درصد رشد به ۶/۴۸۶ میلیون دلار ، مصنوعات
پلاستیکی و ملامین با ۲۱۹ درصد رشد به ۴/۱۲۰ میلیون دلار ، فرآورده های معدنی با ۲۲
درصد رشد به ۳/۹۸ میلیون دلار و صنایع معدنی با ۳/۴۷ درصد رشد به ۱۹۰ میلیون دلار
رسید.
بنابراین گزارش همچنین صادرات آهن و فولاد ، با رشدی معادل ۷/۹۰ درصد به ۴/۵۲۸
میلیون دلار، صادرات فلزات غیرآهنی با ۵۶ درصد رشد به ۱۵۱ میلیون دلار، صنایع فلزی
با ۷/۳۰ درصد رشد به ۷/۳۷ میلیون دلار ، صادرات صنایع الکتریکی با ۲۹ درصد رشد به
۲/۱۲ میلیون دلار ، صنایع خودرو با ۴۰ درصد رشد به ۱۱۴ میلیون دلار ، صنایع دستی با
۲۰۹ درصد رشد به ۶۵ میلیون دلار ، نساجی و پوشاک به ۱۱۳ میلیون دلار، مصنوعات چرمی
و غیرچرمی به ۳۱ میلیون دلار، مواد شوینده و پاک کننده به ۳/۱۸ میلیون دلار و گروه
دارویی با ۷۰ درصد رشد به ۳۳ میلیون دلار رسید.