طی سی سال آینده بخش انرژی خاورمیانه به 532 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازمند است


كشورهاي توليد كننده نفت در منطقه خاور ميانه بايد براي افزايش
ميزان توليد نفت خود طي 5 سال آينده بيش از 84 ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد در
بخش صنعت نفت خود انجام دهند .


به گزارش خبرگزاري فارس رويترز به نقل از عبدالعزيز التركي رييس
سازمان كشورهاي عرب صادركننده نفت (
OAPEC)
افزود : كشورهاي توليد كننده نفت در منطقه خاور ميانه طي سي سال آينده به بيش از
532 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي توسعه ظرفيت توليد نفت خود نياز دارند . صنعت
گاز نيز در اين مدت بيش از 230 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب خواهد كرد كه
بخش عمده اي از اين سرمايه گذاري در كشور قطر انجام خواهد شد .
وي تصريح كرد : كشورهاي عربي منطقه خاور ميانه داراي ذخاير نفت و گاز كافي براي
تامين نياز بازار هاي جهاني هستند . كشورهاي عربي در حال حاضر داراي بيش از 650
ميليارد بشكه هستند و ميزان ذخاير گازي اين كشورها نيز بيش از 51 تريليون متر مكعب
برآورد مي شود كه اين رقم بيش از 30 درصد كل ذخاير گازي جهان به شمار مي رود .
وي در پايان تصريح كرد : قيمت جهاني نفت متاثر از عوامل متعددي در بازارهاي جهاني
است ولي كليه تلاشهاي كشورهاي عربي توليد كننده نفت برقراري ثبات و تعادل در بازار
جهاني نفت است .