طی سی سال آینده بخش انرژی خاورمیانه به ۵۳۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازمند است


كشورهاي توليد كننده نفت در منطقه خاور ميانه بايد براي افزايش
ميزان توليد نفت خود طي ۵ سال آينده بيش از ۸۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد در
بخش صنعت نفت خود انجام دهند .


به گزارش خبرگزاري فارس رويترز به نقل از عبدالعزيز التركي رييس
سازمان كشورهاي عرب صادركننده نفت (
OAPEC)
افزود : كشورهاي توليد كننده نفت در منطقه خاور ميانه طي سي سال آينده به بيش از
۵۳۲ ميليارد دلار سرمايه گذاري براي توسعه ظرفيت توليد نفت خود نياز دارند . صنعت
گاز نيز در اين مدت بيش از ۲۳۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب خواهد كرد كه
بخش عمده اي از اين سرمايه گذاري در كشور قطر انجام خواهد شد .
وي تصريح كرد : كشورهاي عربي منطقه خاور ميانه داراي ذخاير نفت و گاز كافي براي
تامين نياز بازار هاي جهاني هستند . كشورهاي عربي در حال حاضر داراي بيش از ۶۵۰
ميليارد بشكه هستند و ميزان ذخاير گازي اين كشورها نيز بيش از ۵۱ تريليون متر مكعب
برآورد مي شود كه اين رقم بيش از ۳۰ درصد كل ذخاير گازي جهان به شمار مي رود .
وي در پايان تصريح كرد : قيمت جهاني نفت متاثر از عوامل متعددي در بازارهاي جهاني
است ولي كليه تلاشهاي كشورهاي عربي توليد كننده نفت برقراري ثبات و تعادل در بازار
جهاني نفت است .