طی سه ماه اول سال جاری نرخ تورم به ۹/۱۵ درصد افزایش یافت

بانك مركزي اعلام
كرد: طي سه ماه اول سال جاري شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به دوره مشابه
سال قبل معادل ۹/۱۵ درصد افزايش داشته است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در خردادماه
۱۳۸۴ به عدد ۴/۳۰۱ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۳/۰ درصد كاهش يافت. شاخص مذكور در
مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۷/۱۳ درصد افزايش داشته است.
ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به خردادماه ۱۳۸۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به
خردادماه ۱۳۸۳ معادل ۷/۱۵ درصد بوده است.
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل ۳/۰
درصد كاهش نشان مي دهد.
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در خردادماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه قبل در اكثر استان
هاي كشور با كاهش همراه بود. بيشترين ميزان كاهش متعلق به استان لرستان و معادل ۳/۰
درصد مي‌باشد اين شاخص در استان تهران معادل ۶/۰ درصد افزايش داشته است.
در خردادماه ۱۳۸۴ شاخص بهاي گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات در مقايسه با
ماه قبل ۴/۳ درصد كاهش يافت. كاهش فوق بيشتر ناشي از پايين آمدن قابل ملاحظه شاخص
بهاي گروه ميوه ها و سبزي‌هاي تازه معادل ۱/۱۲ درصد بود كه عمدتا" به علت كاهش شديد
قيمت اقلامي مانند هندوانه معادل ۸/۳۴ درصد، انواع خيار ۴/۲۵ درصد و گوجه فرنگي
۴/۲۸ درصد مي باشد.
شاخص بهاي گوشت قرمز معادل ۳/۱ درصد و گوشت مرغ ۳/۰ درصد كاهش داشت. در اين ماه
شاخص بهاي تعدادي از اقلام و گروه ها مانند تخم مرغ ۵/۷ درصد، انواع برنج ۸/۰ درصد،
انواع سيگار خارجي ۵/۲ درصد و انواع خرما ۳/۶ درصد افزايش يافت.
در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات
۵/۱۴ دصد افزايش نشان مي دهد. در گروه مذكور، شاخص بهاي گروه خوراكي ها معادل ۷/۱۴
درصد، آشاميدنيها ۸/۸ درصد و دخانيات نيز ۸/۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل
افزايش داشته است.
شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل ۲/۳ درصد كاهش نشان
مي دهد.
در ماه مورد بررسي، شاخص بهاي گروه پوشاك نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل ۷/۰
درصد مواجه گشت. اين افزايش بيشتر تحت تأثير بالارفتن شاخص بهاي گروه پوشاك آماده
معادل ۶/۰ درصد قرار داشت. ضمنا" شاخص بهاي گروه انواع كفش معادل 3/1 درصد و گروه
كالاها و خدمات مربوط به تهيه پوشاك ۳/۰ درصد افزايش نشان مي داد.
شاخص بهاي گروه پوشاك در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۹/۹ درصد افزايش داشته است.

شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل ۸/۰ درصد افزايش نشان
مي دهد.
در خردادماه ۱۳۸۴ شاخص بهاي گروه مسكن، سوخت و روشنايي نسبت به ماه قبل با افزايشي
معادل ۱/۱ درصد همراه بود. در اين گروه، شاخص بهاي گروه هاي ارزش اجاري خانه هاي
مسكوني شخصي و كرايه خانه هاي مسكوني اجاري هر يك معادل ۱/۱ درصد بالا رفت. ضمنا"
شاخص بهاي گروه خدمات ساختماني معادل ۷/۱ درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي داد.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه مسكن، سوخت و روشنايي ۵/۱۴ درصد
افزايش نشان مي دهد.
در ماه مورد بررسي شاخص بهاي گروه اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت
به ماه قبل معادل ۸/۰ درصد افزايش يافت. افزايش فوق عمدتا ناشي از بالا رفتن شاخص
بهاي گروه اثاث خانه به ميزان ۸/۰ دصد بوده است. ضمنا شاخص بهاي گروه كالاها و
خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل ۵/۰ درصد افزايش نشاني مي داد.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده
در خاانه ۹/۱۴ درصد افزايش داشته است.
در خردادماه ۱۳۸۴ شاخص بهاي گروه حمل و نقل و ارتباطات نسبت به ماه قبل ۰/۲ درصد
افزايش يافت. در گروه فوق، شاخص بهاي گروه حمل و نقل عمومي معادل ۳/۳ درصد و گروه
حمل و نقل شخصي ۳/۱ درصد افزايش نشان مي دهد.
در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه حمل و نقل و ارتباطات ۸/۷ درصد
افزايش داشته است.
شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل ۱/۲ درصد افزايش نشان
مي‌دهد.
در ماه مورد گزارش شاخص بهاي گروه درمان و بهداشت نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل
۵/۳ درصد مواجه گشت. افزايش فوق در اثر بالارفتن شاخص بهاي گروه خدمات درماني معادل
۵/۴ درصد بوده است. در اين ماه شاخص گروه انواع دارو بدون تغيير بود.
در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه درمان و بهداشت ۳/۱۷ درصد افزايش
داشته است.
در خردادماه ۱۳۸۴ شاخص بهاي گروه تفريح، تحصيل و مطالعه نسبت به ماه قبل معادل ۱/۰
درصد كاهش يافت. تنزل فوق ناشي از كاهش شاخص بهاي گروه تفريح معادل ۴/۰ درصد بوده
است. ضمنا شاخص بهاي گروه تحصيل و مطالعه بدون تغيير بود.
در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه تفريح، تحصيل و مطالعه ۴/۱۴ درصد
افزايش داشته است.
در ماه مورد گزارش، شاخص بهاي گروه كالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با
افزياشي معادل ۷/۲ درصد مواجه گشت كه اين افزايش بيشتر تحت تأثير بالارفتن شاخص
بهاي گروه ساير كالاها و خدمات معادل ۷/۳ درصد بود. در گروه فوق هزينه حج و زيارت
معادل ۹/۱۴ درصد افزايش نشان مي‌داد.
شاخص بهاي گروه هزينه هاي شخصي معادل ۸/۰ درصد و نوشت افزار ۶/۱ درصد افزايش يافت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه كالاها و خدمات متفرقه ۶/۱۳ درصد
افزايش داشته است.