طی سه ماه اول سال جاری نرخ تورم به 9/15 درصد افزایش یافت

بانك مركزي اعلام
كرد: طي سه ماه اول سال جاري شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به دوره مشابه
سال قبل معادل 9/15 درصد افزايش داشته است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در خردادماه
1384 به عدد 4/301 رسيد كه نسبت به ماه قبل 3/0 درصد كاهش يافت. شاخص مذكور در
مقايسه با ماه مشابه سال قبل 7/13 درصد افزايش داشته است.
ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به خردادماه 1384 نسبت به دوازده ماه منتهي به
خردادماه 1383 معادل 7/15 درصد بوده است.
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 3/0
درصد كاهش نشان مي دهد.
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در خردادماه 1384 نسبت به ماه قبل در اكثر استان
هاي كشور با كاهش همراه بود. بيشترين ميزان كاهش متعلق به استان لرستان و معادل 3/0
درصد مي‌باشد اين شاخص در استان تهران معادل 6/0 درصد افزايش داشته است.
در خردادماه 1384 شاخص بهاي گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات در مقايسه با
ماه قبل 4/3 درصد كاهش يافت. كاهش فوق بيشتر ناشي از پايين آمدن قابل ملاحظه شاخص
بهاي گروه ميوه ها و سبزي‌هاي تازه معادل 1/12 درصد بود كه عمدتا" به علت كاهش شديد
قيمت اقلامي مانند هندوانه معادل 8/34 درصد، انواع خيار 4/25 درصد و گوجه فرنگي
4/28 درصد مي باشد.
شاخص بهاي گوشت قرمز معادل 3/1 درصد و گوشت مرغ 3/0 درصد كاهش داشت. در اين ماه
شاخص بهاي تعدادي از اقلام و گروه ها مانند تخم مرغ 5/7 درصد، انواع برنج 8/0 درصد،
انواع سيگار خارجي 5/2 درصد و انواع خرما 3/6 درصد افزايش يافت.
در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات
5/14 دصد افزايش نشان مي دهد. در گروه مذكور، شاخص بهاي گروه خوراكي ها معادل 7/14
درصد، آشاميدنيها 8/8 درصد و دخانيات نيز 8/8 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل
افزايش داشته است.
شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 2/3 درصد كاهش نشان
مي دهد.
در ماه مورد بررسي، شاخص بهاي گروه پوشاك نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل 7/0
درصد مواجه گشت. اين افزايش بيشتر تحت تأثير بالارفتن شاخص بهاي گروه پوشاك آماده
معادل 6/0 درصد قرار داشت. ضمنا" شاخص بهاي گروه انواع كفش معادل 3/1 درصد و گروه
كالاها و خدمات مربوط به تهيه پوشاك 3/0 درصد افزايش نشان مي داد.
شاخص بهاي گروه پوشاك در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 9/9 درصد افزايش داشته است.

شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 8/0 درصد افزايش نشان
مي دهد.
در خردادماه 1384 شاخص بهاي گروه مسكن، سوخت و روشنايي نسبت به ماه قبل با افزايشي
معادل 1/1 درصد همراه بود. در اين گروه، شاخص بهاي گروه هاي ارزش اجاري خانه هاي
مسكوني شخصي و كرايه خانه هاي مسكوني اجاري هر يك معادل 1/1 درصد بالا رفت. ضمنا"
شاخص بهاي گروه خدمات ساختماني معادل 7/1 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي داد.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه مسكن، سوخت و روشنايي 5/14 درصد
افزايش نشان مي دهد.
در ماه مورد بررسي شاخص بهاي گروه اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت
به ماه قبل معادل 8/0 درصد افزايش يافت. افزايش فوق عمدتا ناشي از بالا رفتن شاخص
بهاي گروه اثاث خانه به ميزان 8/0 دصد بوده است. ضمنا شاخص بهاي گروه كالاها و
خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل 5/0 درصد افزايش نشاني مي داد.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده
در خاانه 9/14 درصد افزايش داشته است.
در خردادماه 1384 شاخص بهاي گروه حمل و نقل و ارتباطات نسبت به ماه قبل 0/2 درصد
افزايش يافت. در گروه فوق، شاخص بهاي گروه حمل و نقل عمومي معادل 3/3 درصد و گروه
حمل و نقل شخصي 3/1 درصد افزايش نشان مي دهد.
در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه حمل و نقل و ارتباطات 8/7 درصد
افزايش داشته است.
شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 1/2 درصد افزايش نشان
مي‌دهد.
در ماه مورد گزارش شاخص بهاي گروه درمان و بهداشت نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل
5/3 درصد مواجه گشت. افزايش فوق در اثر بالارفتن شاخص بهاي گروه خدمات درماني معادل
5/4 درصد بوده است. در اين ماه شاخص گروه انواع دارو بدون تغيير بود.
در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه درمان و بهداشت 3/17 درصد افزايش
داشته است.
در خردادماه 1384 شاخص بهاي گروه تفريح، تحصيل و مطالعه نسبت به ماه قبل معادل 1/0
درصد كاهش يافت. تنزل فوق ناشي از كاهش شاخص بهاي گروه تفريح معادل 4/0 درصد بوده
است. ضمنا شاخص بهاي گروه تحصيل و مطالعه بدون تغيير بود.
در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه تفريح، تحصيل و مطالعه 4/14 درصد
افزايش داشته است.
در ماه مورد گزارش، شاخص بهاي گروه كالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با
افزياشي معادل 7/2 درصد مواجه گشت كه اين افزايش بيشتر تحت تأثير بالارفتن شاخص
بهاي گروه ساير كالاها و خدمات معادل 7/3 درصد بود. در گروه فوق هزينه حج و زيارت
معادل 9/14 درصد افزايش نشان مي‌داد.
شاخص بهاي گروه هزينه هاي شخصي معادل 8/0 درصد و نوشت افزار 6/1 درصد افزايش يافت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه كالاها و خدمات متفرقه 6/13 درصد
افزايش داشته است.