طی سال‌های ۷۹ تا ۸۳ متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی به ۹/۲۸ درصد رسید

متوسط نرخ رشد
نقدينگي طي سال‌هاي ۷۹ تا ۸۳ به ۹/۲۸ درصد رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، «حجم نقدينگي» در سال هفتاد و هشت ۲۴۹ هزار و ۷/۱۱۰ ميليارد ريال بود كه اين
رقم در سال ۱۳۸۳ به ۶۸۵ هزار و ۵/۶۹۷ ميليارد ريال رسيد.
بر اين اساس در سال ۱۳۸۰ نقدينگي به ۳۲۰ هزار و ۳/۹۵۷ ميليارد ريال، در سال ۸۱ به
۴۱۷ هزار و ۵۲۴ ميليارد ريال و در سال ۸۲ به ۵۲۶ هزار و ۴/۵۹۶ ميليارد ريال رسيد.

آمارهاي بانك مركزي همچنين حاكي از متوسط رشد سالانه ۵/۲۵ درصدي نقدينگي در سال‌هاي
۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ است.طي اين چهار سال حجم نقدينگي از ۸۵ هزار و ۲/۷۲ ميليارد ريال در
سال ۷۴ به ۱۹۲ هزار و ۲/۶۸۹ ميليارد ريال در سال ۷۸ رسيد.
اين گزارش حاكي است، متوسط رشد سالانه نقدينگي در كشور طي سال‌هاي ۶۸ تا ۷۲ نيز
۱/۲۵ درصد بوده است و كه نقدينگي از ۱۸ هزار و ۲/۷۵۳ ميليارد ريال به ۴۸۱ هزار و
۱/۱۳۵ ميليارد ريال رسيده است.
آمارهاي بانك مركزي همچنين نشان مي دهد «حجم كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي» طي سال‌هاي
۷۹ تا ۸۳ سالانه به طور متوسط ۳/۳۰ ميليارد ريال رشد داشته است.
بر اساس اين گزارش حجم كل سپرده ها از ۲۲۳ هزار و ۴/۹۵۲ ميليارد ريال در سال ۷۹ به
۶۴۰ هزار و ۹۲۵ ميليارد ريال افزايش يافته است.
اين در حالي است كه حجم كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي طي سال‌هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۴ نيز از
متوسط رشد سالانه‌اي معادل ۳/۲۶ درصد و طي سال‌هاي ۶۸ تا ۷۲ از رشدي ۵/۲۷ درصدي
برخوردار بوده است.
اين گزارش حاكي است، متوسط رشد سالانه «سپره‌هاي غيرديداري» (شبه پول) نيز طي
سال‌هاي ۷۹ تا ۸۳ معادل ۵/۳۲ درصد رشد داشته و از ۱۳۴ هزار و ۲/۶۹۰ ميليارد ريال به
۴۳۳ هزار ۱/۵۲ ميليارد ريال رسيده است. در عين حال متوسط نرخ رشد سالانه سپرده‌هاي
غيرديداري طي سال هاي ۷۴ تا ۷۸ معادل ۵/۲۷ درصد و در طول سالهاي ۶۸ تا ۷۲ معادل
۵/۲۶ درصد رشد داشته است.
بر اساس آمارهاي بانك مركزي، حجم سپرده‌هاي ديداري نيز در سال‌هاي ۷۹ تا ۸۳ بطور
متوسط، سالانه از رشدي ۳/۶۲ درصدي برخوردار بوده است و از ۱۱۳ هزار و ۷۶۸ ميليارد
ريال به ۲۰۷ هزار و ۴/۸۷۳ ميليارد ريال رسيده است.
اين شاخص طي سال‌هاي ۷۴ تا ۷۸ نيز ۴/۲۴ درصد و در سال‌هاي ۶۸ تا ۷۲ معادل ۳/۲۹ درصد
رشد داشته است.
گزارش خبرگزاري فارس اضافه مي‌كند، حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم نيز در سال‌هاي
۷۹ تا ۸۳ بطور متوسط داراي رشد سالانه‌اي معادل ۱/۵۱ بوده و از ۲۵ هزار و ۳/۱۵۸
ميليارد ريال به ۴۲ هزار و ۷۷۲ ميليارد ريال رسيده است.
همچنين رشد اسكناس و مسكوك در سال‌هاي ۷۴ تا ۷۸ معادل ۵/۲۰ درصد و طي سال‌هاي ۶۸ تا
۷۲ معادل ۷/۱۴ درصد رشد داشته است.
اين گزارش يادآور شد: متوسط نرخ رشد سالانه «پول» (
M1)
در سال‌هاي ۷۹ تا ۸۳ معادل ‌۸/۲۳ درصد، طي سال‌هاي ۷۴ تا ۷۸ معادل ۳/۲۳ درصد و
متوسط نرخ رشد آن در سالهاي ۶۸ تا ۷۲ معادل ۶/۲۳ درصد بوده است و بدين ترتيب حجم
پول در كشور از ۱۱۴ هزار و ۵/۴۲۰ ميليارد ريال در سال ۷۹ به ۲۵۲ هزار و ۴/۶۴۵
ميليارد ريال در سال ۸۳ رسيده است.
آمار و ارقام بانك مركزي نرخ رشد متوسط «پايه پولي» در طي سال‌هاي ۷۹ تا ۸۳ رانيز
معادل ۲/۱۶ درصد بيان مي كند .بر اين اساس در اين مدت پايه پولي از ۸۴ هزار و ۱/۳۹۸
ميليارد ريال به ۱۵۲ هزار و ۴۰ ميليارد ريال رسيده است.
رشد متوسط «پايه پولي» طي سال‌هاي ۷۴ تا ۸۹ نيز ۶/۲۴ درصد و طي سال‌هاي ۶۸ تا ۷۲
معادل ۶/۱۳ درصد بوده است.
گفتني است، پايه پولي از جمع پول (
M1
نقدينگي (
M2)
و سپرده‌هاي غيرديداري (شبه پول) حاصل مي‌شود