طی سال‌های 79 تا 83 متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی به 9/28 درصد رسید

متوسط نرخ رشد
نقدينگي طي سال‌هاي 79 تا 83 به 9/28 درصد رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، «حجم نقدينگي» در سال هفتاد و هشت 249 هزار و 7/110 ميليارد ريال بود كه اين
رقم در سال 1383 به 685 هزار و 5/697 ميليارد ريال رسيد.
بر اين اساس در سال 1380 نقدينگي به 320 هزار و 3/957 ميليارد ريال، در سال 81 به
417 هزار و 524 ميليارد ريال و در سال 82 به 526 هزار و 4/596 ميليارد ريال رسيد.

آمارهاي بانك مركزي همچنين حاكي از متوسط رشد سالانه 5/25 درصدي نقدينگي در سال‌هاي
1374 تا 1378 است.طي اين چهار سال حجم نقدينگي از 85 هزار و 2/72 ميليارد ريال در
سال 74 به 192 هزار و 2/689 ميليارد ريال در سال 78 رسيد.
اين گزارش حاكي است، متوسط رشد سالانه نقدينگي در كشور طي سال‌هاي 68 تا 72 نيز
1/25 درصد بوده است و كه نقدينگي از 18 هزار و 2/753 ميليارد ريال به 481 هزار و
1/135 ميليارد ريال رسيده است.
آمارهاي بانك مركزي همچنين نشان مي دهد «حجم كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي» طي سال‌هاي
79 تا 83 سالانه به طور متوسط 3/30 ميليارد ريال رشد داشته است.
بر اساس اين گزارش حجم كل سپرده ها از 223 هزار و 4/952 ميليارد ريال در سال 79 به
640 هزار و 925 ميليارد ريال افزايش يافته است.
اين در حالي است كه حجم كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي طي سال‌هاي 1378 تا 1374 نيز از
متوسط رشد سالانه‌اي معادل 3/26 درصد و طي سال‌هاي 68 تا 72 از رشدي 5/27 درصدي
برخوردار بوده است.
اين گزارش حاكي است، متوسط رشد سالانه «سپره‌هاي غيرديداري» (شبه پول) نيز طي
سال‌هاي 79 تا 83 معادل 5/32 درصد رشد داشته و از 134 هزار و 2/690 ميليارد ريال به
433 هزار 1/52 ميليارد ريال رسيده است. در عين حال متوسط نرخ رشد سالانه سپرده‌هاي
غيرديداري طي سال هاي 74 تا 78 معادل 5/27 درصد و در طول سالهاي 68 تا 72 معادل
5/26 درصد رشد داشته است.
بر اساس آمارهاي بانك مركزي، حجم سپرده‌هاي ديداري نيز در سال‌هاي 79 تا 83 بطور
متوسط، سالانه از رشدي 3/62 درصدي برخوردار بوده است و از 113 هزار و 768 ميليارد
ريال به 207 هزار و 4/873 ميليارد ريال رسيده است.
اين شاخص طي سال‌هاي 74 تا 78 نيز 4/24 درصد و در سال‌هاي 68 تا 72 معادل 3/29 درصد
رشد داشته است.
گزارش خبرگزاري فارس اضافه مي‌كند، حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم نيز در سال‌هاي
79 تا 83 بطور متوسط داراي رشد سالانه‌اي معادل 1/51 بوده و از 25 هزار و 3/158
ميليارد ريال به 42 هزار و 772 ميليارد ريال رسيده است.
همچنين رشد اسكناس و مسكوك در سال‌هاي 74 تا 78 معادل 5/20 درصد و طي سال‌هاي 68 تا
72 معادل 7/14 درصد رشد داشته است.
اين گزارش يادآور شد: متوسط نرخ رشد سالانه «پول» (
M1)
در سال‌هاي 79 تا 83 معادل ‌8/23 درصد، طي سال‌هاي 74 تا 78 معادل 3/23 درصد و
متوسط نرخ رشد آن در سالهاي 68 تا 72 معادل 6/23 درصد بوده است و بدين ترتيب حجم
پول در كشور از 114 هزار و 5/420 ميليارد ريال در سال 79 به 252 هزار و 4/645
ميليارد ريال در سال 83 رسيده است.
آمار و ارقام بانك مركزي نرخ رشد متوسط «پايه پولي» در طي سال‌هاي 79 تا 83 رانيز
معادل 2/16 درصد بيان مي كند .بر اين اساس در اين مدت پايه پولي از 84 هزار و 1/398
ميليارد ريال به 152 هزار و 40 ميليارد ريال رسيده است.
رشد متوسط «پايه پولي» طي سال‌هاي 74 تا 89 نيز 6/24 درصد و طي سال‌هاي 68 تا 72
معادل 6/13 درصد بوده است.
گفتني است، پايه پولي از جمع پول (
M1
نقدينگي (
M2)
و سپرده‌هاي غيرديداري (شبه پول) حاصل مي‌شود