طرح تثبیت قیمتها امسال نرخ تورم را به 16 درصد کاهش می‌دهد

واحد اطلاعات
اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد: طرح تثبيت قيمتها براي برخي
كالاهاي يارانه اي، متوسط نرخ تورم را در ايران در سال 2005 ميلادي به 16درصد كاهش
خواهد داد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، واحد اطلاعات اكونوميست كه در گزارش قبلي خود متوسط نرخ تورم را در ايران در
سال جاري ميلادي 2/16 درصد پيش بيني كرده بود، در گزارش امروز پيش بيني خود را از
نرخ تورم در ايران طي سال جاري ميلادي 2/0 درصد كاهش داد.
بنابراين گزارش، سياستهاي مالي انبساطي كه براي سال 1384 در نظر گرفته شده است،
موجب پيش بيني نرخ بالاي تورم براي امسال شده است و ابزارهاي سياست پولي محدود در
ايران، مبارزه با نرخ بالاي تورم را براي بانك مركزي مشكل ساخته است و اين بانك
مجبور است از سياستهايي كه نرخ بالاي رشد اقتصادي را هدف قرار مي دهد، پيروي كند.

اكونوميست با اعلام اين كه نرخ تورم در ايران در سال 2004 ميلادي 8/14 درصد بوده
است، افزود: با توجه به احتمال تداوم يارانه ها در دولت جديد نرخ تورم در سال 2006
ميلادي به 4/17 درصد افزايش خواهد يافت.
اين گزارش نرخ تورم را در ايران در سال 2007 ميلادي 8/15 درصد پيش بيني كرد و افزود
كه تقاضاي داخلي در اين سال اندكي كاهش خواهد يافت.