طرح بورس نفت در ۵۰۰ صفحه به شورای بورس ارسال شد


مجري طرح بورس نفت راه اندازي بورس نفت را جزو اهداف برنامه چهارم
توسعه دانست و گفت: در حال حاضر طرح بورس نفت در ۵۰۰ صفحه به شوراي بورس ارسال شده
است.


محمد جواد عاصمي پور در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود: اجراي اين
بورس ضروري است.
وي ادامه داد: تمامي امور مربوط به بورس نفت در وزارت نفت انجام شده و تنها نظر
شوراي بورس در اين رابطه باقي مانده است.
عاصمي پور به حضور ايران در تجارت جهاني اشاره و عنوان كرد: هم اكنون بورس نايمكس
آمريكا براي اين كه از اهميت نفت خام در منطقه آگاه شده، اقدام به راه اندازي شعبه
اي از نايمكس در دوبي كرده است.
وي تأكيد كرد: ما اكنون از نفت نان نمي خوريم بلكه تنها آن را مي فروشيم و سود آن
را ديگران مي برند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي افزود: در حال حاضر قيمتهاي فعلي نفت قيمت متعارفي براي
مصرف كننده و توليد كننده نيست و دو طرف با اين قيمت ها موافق نيستند، به ويژه اين
كه ۶۵ درصد نفت توليد دنيا متعلق به ۵ كشور خاورميانه است كه آنها هم براي توليد
نفت به امور مهندسي نياز دارند.
وي اضافه كرد: قيمتهاي بالاي نفت موجب افزايش هزينه سرمايه گذاري مي شود و پول نفت
را بايد چند برابر آن به عنوان قيمت سرمايه و كالا به ديگر كشورها بدهيم.
عاصمي پور قيمتهاي فعلي نفت را حاشيه‌اي دانست و افزود: البته برخي استدلال مي كنند
قيمت واقعي نفت در حال حاضر پرداخت نمي شود، در صورتي كه اين گونه نيست