صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در تاریخ 30/10/84شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی