صورت های مالی 9 ماهه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)