صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 30/09/84 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

به گزارش ایران بورس ، شرکت
سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) صورتهای مالی میان دوره ای 12 ماهه منتهی به
30/9/84 شامل ترازنامه در تاریخ 30/9/84، صورت سود و زیان میان دوره ای 12 ماهه
منتهی به 30/9/84، وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ30/9/84، وضعیت
پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت ها در تاریخ 30/9/84 و صورت ریز معاملات سهام برای یک
ماهه منتهی به 30/9/84 را ارائه نموده است.http://www.iranbourse.com/Document/84011011023.pdf