صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه شرکت پتروشیمی اراک