صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا)

صورت های مالی میان دوره ای 6
ماهه منتهی به 31/06/84 (حسابرسی شده)
به گزارش ایران بورس ، شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام) صورتهای مالی میان دوره
ای 6 ماهه منتهی به 31/6/84 (حسابرسی شده) شامل ترازنامه در تاریخ 31/6/84، صورت
سود و زیان 6 ماهه منتهی به 31/6/84 و صورت جریان وجوه نقد 6 ماهه منتهی به 31/6/84
را ارائه نموده است.http://www.iranbourse.com/Document/8401101602.pdf