صورت های مالی سالیانه منتهی به 30/9/84 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی