صندوق بین‌المللی پول خواستار عزم جهانی برای افزایش تولید نفت شد

 در پي افزايش
نگرانيها در خصوص خسارات احتمالي طوفان ريتا بر تاسيسات نفتي خليج مكزيك و ايالت
تگزاس ، قيمت نفت اين هفته افزايش خواهد يافت .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، 33 نفر از 53 نفر استراتژيست نفتي ( معادل 62 درصد ) در مصاحبه با بلومبرگ
پيش بيني كردند
قيمت نفت اين هفته افزايش خواهد يافت . 21 درصد نيز معتقدند، قيمت جهاني نفت كاهش و
9 در صد نيز بر اين باورند كه قيمت نفت تغييري نخواهد يافت.
بر اساس اين گزارش برخي از شركتهاي نفتي آمريكايي مثل اگزون موبيل و شورون تگزاكو
نيز اعلام كردند : در پي وقوع طوفان كاترينا هنوز بيش از 29 درصد ظرفيت توليد نفت
آنها در منطقه خليج مكزيك در حالت تعطيلي كامل قرار دارد .
جرارد برگ كارشناس ارشد اقتصادي بانك ملي استراليا در اين باره گفت : نگراني از
وقوع طوفان ريتا و تاثير آن بر بازار جهاني نفت ، اين هفته بيش از پيش افزايش خواهد
يافت .
موسسه تحقيقات انرژي كينتيك آمريكا نيز پيش بيني كرد : وقوع طوفان ريتا موجب كاهش 7
درصدي توليد نفت و 12 درصدي توليد گاز طبيعي در آمريكا خواهد شد .
اين موسسه پيش از اين به طور دقيق ميزان كاهش توليد نفت و گاز آمريكا را پيش از
وقوع طوفانهاي كاترينا و ايوان پيش بيني كرده بود .
تا كنون از 42 مورد پيش بيني بلومبرگ در مورد قيمت جهاني نفت ، 27 مورد با واقعيت
تطابق يافته است .
بر اساس آمارهاي سازمان اطلاعات انرژي آمريكا ، پالايشگاههاي واقع در ايالت تگزاس
بيش از 26 درصد نفت مورد نياز اين كشور را توليد مي كنند . شركت اگزون موبيل در حال
حاضر بزرگترين پالايشگاه خود در تگزاس را به حالت تعطيل درآورده است .
در پي وقوع طوفان كاترينا قيمت هر گالن بنزين در آمريكا به رقم بي سابقه 07/3 دلاري
رسيد كه اين رقم از سال 1981 ميلادي تا كنون سابقه نداشته است .
پس از وقوع اين طوفان ، سازمان بين المللي انرژي مجبور شد براي دومين بار در طول
تاريخ تاسيس اين سازمان ، مجوز استفاده از ذخاير استراتژيك نفتي كشورهاي صنعتي را
صادر نمايد .
مايكل لينچ رييس موسسه تحقيقات انرژي وينچستر در اين باره گفت : به نظر من طوفان
ريتا اثرات مخرب كمتري نسبت به طوفان كاترينا خواهد داشت و قيمت نفت طي ماههاي
آينده كاهش خواهد يافت .

 همچنین

صندوق بين المللي پول طي بيانيه اي خواستار افزايش سرمايه گذاري براي توليد بيشتر
نفت شد .

 صندوق بين
المللي پول افزود : افزايش توليد نفت نياز به عزم جهاني دارد و هم كشورهاي توليد
كننده و هم كشورهاي مصرف كننده بايد در اين جهت تلاش كنند .
بر اساس اين گزارش ، صندوق بين المللي پول همچنين خواستار تسهيل قوانين مربوط به
سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در بخش نفت و گاز كشورهاي توليد كننده انرژي شد .
اين صندوق در ادامه تاكيد كرد : كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده نفت بايد با
افزايش تعاملات دو جانبه به برقراري ثبات بيشتر در بازار جهاني نفت كمك نمايند .

صندوق بين المللي پول ضمن استقبال از تصميم سازمان بين المللي انرژي مبني بر
استفاده از ذخاير نفتي كشورهاي صنعتي ، از كشورهاي توليد كننده نيز خواست با افزايش
توليد نفت موجب برقراري ثبات بيشتر در بازار شوند .
قيمت جهاني نفت طي ماههاي اخير و به خصوص پس از وقوع طوفان كاترينا به شدت دچار
نوسان شده است .