صادرات نفت ایران ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت

نشريه تحقيقات اقتصادي
خاورميانه (ميس) اعلام كرد: صادرات نفت ايران در ماه سپتامبر (شهريور) ۳۰۰ هزار
بشكه در روز كاهش يافت و به دو ميليون و ۱۳۰ هزار بشكه در روز رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، نشريه ميس افزود: ايران ماه گذشته نفت سنگين توليدي از ميادين سروش و نوروز
را به جاي صادرات در نفتكشهاي خود انبار كرده است.
بنابراين گزارش، صادرات نفت ايران كه در ماه آگوست (مرداد) دو ميليون و ۴۳۰ هزار
بشكه در روز بوده است، ماه گذشته با ۱۲ درصد كاهش مواجه شد.
نشريه ميس افزود: شركت ملي نفت ايران ماه گذشته حدود شش ميليون بشكه نفت سنگين
توليدي از ميادين سروش و نوروز را در نفتكشهاي خود انبار كرده است.
اين گزارش تصريح كرد: در شرايط فعلي كه قيمت نفت سنگين و ترش در حال كاهش است، شركت
ملي نفت ايران

ترجيح داد به جاي صادرات اين نفت، آن را انبار كند.