شورای بورس موافقت اصولی خود را با تشکیل بورس نفت اعلام کرد

شورای بورس موافقت
اصولی خود را با تشکیل بورس نفت اعلام کرد.

به گزارش ايران بورس،
شورای بورس به استناد مادة 15 قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی و اجتماعی ایران و
قانون استفساریة مادة 95 برنامة سوم و با توجه به تقاضای وزارت نفت موافقت اصولی
خود را با تشکیل بورس کالایی نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کرد.

مراحل اجرایی تشکیل
این بورس به ترتیب مقرر در قانون بورس و قوانین یاد شده در بالا و پس از ارائة
مدارک لازم به شورای بورس، جهت تصویب دنبال خواهد شد.

گفتنی است هیئت منتخب
سه نفرة شورای بورس با مطالعة گزارش امکان‌سنجی بورس نفت متن مصوبة مربوط به
راه‌اندازی بورس نفت را تهیه کرده است.