شماره ۳۹ (سه ماهه چهارم سال۱۳۸۳) نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی انتشار یافت.

        شماره ۳۹ (سه ماهه چهارم  سال۱۳۸۳)
نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی انتشار یافت. خلاصه ای از این نماگر در ذیل امده است.
براي دسترسي به کليه آمارهاي اين مجموعه روي لینک زیر متن کليک نمائيد.

بر اساس آمارهای انتشار شده توسط بانک مرکزی
جمعیت ایران در سال
۱۳۸۳
براساس
براوردهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه 

۷/۶۷

میلیون نفر رسیده که ۹/۴۴ میلیون نفر در در شهرها و ۸/۲۲ میلیون نفر
در روستاها  زندگی می کنند
.
یعنی تقریبا از هر سه نفر ایرانی دو نفر
در شهرها و یک نفر در روستاها زندگی میکند
.
نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳
بر اساس گزارش مرکز آمار
۳/۱۰
در صد و رشد جمعیت
۵/۱
درصد
بوده است .
همچنین جمعیت فعال سال
۱۳۸۳ ، ۶/۲۱ میلیون نفر می باشند.

تولید ناخالص داخلی در
عملکرد سال ۱۳۸۳(به
قیمتهای جاری ) ۱۳۸۲۶۰۸ میلیارد ریال و در عملکرد سه ماهه دوم سال ۱۳۸۳
، ۳۹۰۲۵۹ میلیارد ریال گزارش شده است . یعنی به طور متوسط درسال۱۳۸۳
هر

نفر نیروی کار فعال ایرانی، شصت و چهار میلیون و
نه هزارو ششصد ریال تولید داشته که در هر ماه حدود پنج میلیون و سیصد و سی و چهار
هزار و صد ریال
می باشد.

درآمد دولت (سال ۱۳۸۳) ۳/۲۵۱۶۶۸ میلیارد ریال  ،
رشد نقدینگی (
M2)
۲/۳۰ درصد و رشد پول (
M1)
۲/۱۶ درصد اعلام شده است .
 

از هر یک صد واحد تولید انجام شده در کشوردر سال
۱۳۸۲ ؛

۲۳
واحد آن نفت، ۱۲ واحد
آن محصولات کشاورزی ، ۱۸ واحد آن محصولات صنعتی و معدنی و

۴۹

واحد آن در بخش خدمات تولید شده
است . این ارقام برای سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ تولید ۲۷  واحد نفت ،
۹
واحد محصولات کشاورزی ،۱۲ واحد محصولات صنعتی و معدنی و ۴۸
واحد در بخش خدمات از هر یک صد واحد تولید انجام شده در کشوراست.

ارقام برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۳ تولید
۲۷  واحد نفت ، ۱۴ واحد محصولات صنعتی و معدنی و ۵۵ واحد در
بخش خدمات از هر یک صد واحد تولید انجام شده در کشوراست.    
                                                                                                                                    

نرخ تورم سال ۱۳۸۳ رقم ۲/۱۵در صد
اعلام شده است .

در شش ماهه اول سال ۱۳۸۳ صادرات نفت و
گاز ۱۷۴۲۱ میلیون دلار و صادرات غیر نفتی ۳۵۱۱ میلیون دلار و در مجموع۲۰۹۳۲ میلیون
دلاردرآمد ارزی ودر مقابل این صادرات ۱۷۰۰۲ میلیون دلارکالا و خدمات وارد
کشور شده است .

آمار نه ماهه سال۱۳۸۳  به شرح زیر است:
صادرات نفت و گاز ۲۷۰۸۷ میلیون دلار و صادرات غیر نفتی ۵۶۷۲ میلیون دلار و در
مجموع ۳۲۷۵۹میلیون دلاردرآمد ارزی ودر مقابل ۲۷۱۸۲ میلیون دلارکالا و
خدمات وارد کشور شده است . این ارقام برای دوازده ماهه سال ۱۳۸۳به صورت زیر
ارائه شده است .کل صادرات نفت و گاز ۳۶۸۲۷ میلیون دلار و صادرات غیر

نفتی ۷۵۷۶ میلیون دلار که
در مجموع ۴۴۴۰۳ میلیون دلار در امد ارزی و در مقابل ۳۶۶۳۹ میلیون دلار کالا
و خدمات وارد کشور شده است.(واردات به قیمت های فوب محاسبه شده است )

در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ ، شاخص کل بهای
عمده فروشی کالاها تغییری معادل ۷/۱۴ درصد ، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی
تغییری معادل ۲/۱۵ درصد و شاخص کل بهای تولید کننده تغییری معادل ۸/۱۶ درصد داشته
اند .

در سال ۱۳۸۲ در مجموع ۴/۵۲۶۵۹۶
میلیارد ریال پول در گردش

بوده (نقد ینگی )که نسبت به سال
۱۳۸۱ ، ۱/۲۶درصد افزایش نشان میدهد.یعنی در سال
۱۳۸۲

مقدار ۱۱ هزار میلیارد
تومان به حجم نقد ینگی اضافه شده است . نقدینگی در سال ۱۳۸۳ به رقم
۵/۶۸۵۶۹۷
میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل ، ۲/۳۰ درصد افزایش داشت
.

درسه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ حجم نقدینگی
۲/۶۲۵۸۲۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۸۲ ،  ۸/۱۸ درصد
افزایش داشته یعنی در پایان سه ماهه سوم  سال
۱۳۸۳

تقریبا ده هزار و ششصد میلیارد
تومان به حجم نقد ینگی در پایان ۱۳۸۲ اضافه شده واز این میزان نقد ینگی حدود
۴/۵ در صد اسکناس ومسکوک در دست

اشخاص بود.بنابر این حجم عمده ای
از نقد ینگی در اقتصاد به صورت سپردهای دیداری (عمد

تا حسابهای جاری)و سپرده های غیر
دیداری (عمد تا حسابهای پس انداز)است
.

همانطور که گفته شد ، درسه ماهه چهارم سال
۱۳۸۳
حجم نقدینگی ۵/۶۸۵۶۹۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه سال ۱۳۸۲
،  ۲/۳۰ درصد افزایش داشته و از این میزان نقدینگی حدود ۵/۶ در صد
اسکناس ومسکوک در دست

اشخاص بود.

درسه ماهه چهارم سال۱۳۸۳
شاخص کل بورس ایران از
۸۰/۱۳۵۷۱  
(در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳) به مقدار ۰۱/۱۲۱۱۳ و تعداد
شرکت های پذیرفته شده از ۴۰۲(در سه ماهه سوم ۱۳۸۳) به ۴۲۲  رسید.در پایان

این دوره ارزش کل سهام پذیرفته
شده در بورس تهران به ۲/۳۸۷۵۴۷ میلیارد ریال که

با نرخ برابری هر دلار برابر با
۸۷۱۹ ریال ارزش کل سهام به حدود ۴۴ میلیارد دلار

میرسد.

شاخص قیمت سهام در پایان سال ۱۳۸۳ ، ۰۱/۱۲۱۱۳ ،
ارزش معاملات سهام ۳/۱۰۴۲۰۲ میلیارد ریال و تعداد سهام مورد معامله ۹/۱۴۲۷۰ میلیون
سهم می باشد .

در سه ماهه چهارم  سال ۱۳۸۳ مبلغ ۱/۲۴۱۸۷
میلیارد ریال

(تعداد ۷/۴۶۰۶۳۲۵ هزار سهم ) سهام
معامله شده است که این رقم برای سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ رقم ۱/۳۱۳۹۹
میلیارد ریال و برای سال ۱۳۸۲ رقم ۸/۶۶۸۶۹ میلیارد ریال می باشد . با
توجه به اینکه

بورس تهران درسه ماهه چهارم سال ۱۳۸۳
، ۵۹ روز کاری داشته است به طور متوسط در هر روز تقریبا ۴۰۹میلیارد ریال سهم
معامله شده است.این رقم درسه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ که بورس تهران ۶۲
روزکاری را داشته تقریبا برابر ۵۰۶ میلیارد ریال سهم معامله شده در روز بوده
است.