شماره ۳۷ نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی(سه ماهه دوم سال۱۳۸۳) انتشار یافت.

آخرین شماره (شماره ۳۷ سه ماهه دوم سال۱۳۸۳) نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی انتشار یافت. خلاصه ای از این نماگر در ذیل امده است. برای دسترسی به کلیه آمارهای این مجموعه روی لینک (آمارهای مجموعه) در زیرمتن کلیک کنید . بر اساس آمارهای انتشار شده توسط بانک مرکزی جمعیت ایران در سال ۱۳۸۳ براساس براوردهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه ۶۶.۷ میلیون نفر رسیده که ۴۴.۹ میلیون نفر در در شهرها و ۲۲.۸ میلیون نفر در روستاها زندگی می کنند . یعنی تقریبا از هر سه نفر ایرانی دو نفر در شهرها و یک نفر در روستاها زندگی میکند. نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ بر اساس گزارش مرکز امار ۱۰.۴ در صد و رشد جمعیت ۱.۵ درصد بوده است . تولید ناخالص داخلی در عملکرد سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ (به قیمتهای جاری ) ۳۱۰۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است .یعنی به طور متوسط در سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ هر نفر نیروی کار فعال ایرانی، یک میلیون وپانصد هزار تومان تولید داشته که در هر ماه حدود پانصد هزار تومان می باشد. از هر یک صد واحد تولید انجام شده در کشوردر سال ۱۳۸۲ ؛ ۲۲ واحد آن نفت، ۱۱ واحد آن محصولات کشاورزی . ۱۸ واحد آن محصولات صنعتی و معدنی و ۴۹ واحد آن در بخش خدمات تولید شده است که این ارقام برای سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ تولید ۲۴ واحد نفت ، ۱۲ واحد محصولات کشاورزی ، ۱۵ واحد محصولات صنعتی و معدنی و ۴۹ واحد در بخش خدمات از هر یک صد واحد تولید انجام شده در کشور است. نرخ تورم برای عملکرد دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۸۳ رقم ۱۴.۷ در صد اعلام شده در حالی که در سال ۱۳۸۲ ۱۵.۶ بود . در سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ صادرات نفت و گاز ۸ میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ۱.۵ میلیارد دلار و در مجموع ۹.۵ میلیارد دلاردرامد ارزی ودر مقابل ۸.۳ میلیارد دلارکالا و خدمات وارد کشور شده است . این ارقام برای شش ماهه اول سال ۱۳۸۳ به صورت زیر ارائه شده است .کل صادرات نفت و گاز ۱۷.۵ میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ۳.۵ میلیارد دلار که در مجموع ۲۱ میلیارد دلار در امد ارزی و در مقابل این صادرات، ۱۷ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کشور شده است. این مقدار واردات به قیمت های فوب محاسبه شده است.با مقایسه این دوره با دوره مشابه در سال ۱۳۸۲ (شش ماهه اول ) نتایج زیر مشهود است :صادرات نفتی ۴ میلیارد دلارافزایش ،صادرات غیر نفتی ۰.۵ میلیارد دلارافزایش و در مجموع ۴.۵ میلیارد دلارافزایش درامد ارزی ، همچنین افزایش ۲ میلیارد دلاری واردات کالا و خدمات داشته ایم. در سال ۱۳۸۲ در مجموع ۵۲ هزار میلیارد تومان پول در گردش بوده (نقد ینگی )که نسبت به سال ۱۳۸۱ ۲۶.۱ درصد افزایش نشان میدهد.یعنی در سال ۱۳۸۲ مقدار ۱۱ هزار میلیارد تومان به حجم نقد ینگی اضافه شده یعنی در هر ماه ۹۱۰ میلیارد تومان به حجم نقد ینگی اضافه شده که این افزایش یکی از علل مهم بالا رفتن قیمت ها در ایران بود .به همین دلیل در این سال مانند سالهای قبل یک تورم دو رقمی داشته ایم .از این میزان نقد ینگی تنها ۷ در صد اسکناس ومسکوک در دست اشخاص است. درسه ماهه اول سال ۱۳۸۳ حجم نقدینگی به ۵۵ هزار میلیارد تومان پول رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۸۲ ۴.۸ درصد افزایش نشان میدهد.یعنی درسه ماهه اول سال۱۳۸۳ مقدارسه هزار میلیارد تومان به حجم نقد ینگی اضافه شده واز این میزان نقد ینگی ۵.۴ در صد اسکناس ومسکوک در دست اشخاص بود. درسه ماهه دوم سال ۱۳۸۳ در مجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان پول در گردش بوده (نقد ینگی )که نسبت به پایان سال گذشته ۱۴.۴ درصد افزایش داشته یعنی در سه ماهه دوم سال ۱۳۸۲ تقریبا مقدار ۸ هزار میلیارد تومان به حجم نقد ینگی اضافه شده و از این میزان نقد ینگی تنها ۵.۵ در صد اسکناس ومسکوک در دست اشخاص است.بنابر این حجم عمده ای از نقد ینگی در اقتصاد به صورت سپردهای دیداری (عمد تا حسابهای جاری)و سپرده های غیر دیداری (عمد تا حسابهای پس انداز)است. درسه ماهه دوم سال ۱۳۸۳ شاخص کل بورس ایران از ۱۲۰۶۳.۵۰ (در سه ماهه اول سال ۱۳۸۳)به مقدار ۱۳۵۹۶.۳۷ رسید.در پایان این دوره ارزش کل سهام پذیرفته شده در بورس تهران به ۳۹ هزار میلیارد تومان که با نرخ برابری هر دلار برابر با ۸۶۳۰ ریال ارزش کل سهام به حدود ۴۵ میلیارد دلار میرسد. در سه ماهه دوم سال ۱۳۸۳ مبلغی حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان سهام(تعداد ۳۰۰۱ میلیون سهم ) معامله شده است که این رقم برای سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ رقم ۲۴۶۰ میلیارد تومان و برای سال ۱۳۸۲ رقم ۶۷۰۰ میلیارد تومان می باشد . با توجه به اینکه بورس تهران درسه ماهه دوم سال ۱۳۸۳ ،۱۲۲ روز کاری داشته است به طور متوسط در هر روز ۱۹ میلیارد تومان سهم معامله شده است.این رقم درسه ماهه اول سال ۱۳۸۳ که بورس تهران ۵۸ روزکاری را داشته برابر ۴۲ میلیارد تومان سهم معامله شده در روز بوده است.)بهمن ماه ۱۳۸۳ )