شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام )

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) در تاریخ ۸/۳/۸۴ نسبت به تقسیم سود به ازای هر سهم ۳۰۰ ریال اقدام نمود که نسبت به سود تقسیم شده هر سهم سال گذشته از رشدی معادل دو برابر برخوردار بوده است . شرکت مذکور از واحدهای تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران می باشد.