شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، شرکت
کارخانجات نساجی بروجرد پیش بینی درآمد هرسهم منتهی به 29/12/84 را به مبلغ 197
ریال را در تاریخ 16/11/84 مجدداً اعلام نمود. جهت مزید استحضار، شرکت پیش‌بینی
درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/84 را با سرمایه 388ر69 میلیون ریال در تاریخ
19/02/84 مبلغ 196 ریال و با سرمایه 212ر69 میلیون ریال در تاریخ های 31/05/84 و
16/08/84 مبلغ 188 ریال اعلام نموده بود که شرکت دلایل تعدیل را اعلام ننموده است.http://www.iranbourse.com/Document/8401101608.pdf