شرکت پتروشیمی اراک

 مدير عامل شركت
پتروشيمي اراك گفت: با توجه به اشباع بازار محصولات پتروشيمي داخلي ناشي از راه
اندازي و گسترش پتروشيمي ها ‘توسعه بازار صادراتي و ورود به بازارهاي بين المللي
ضروري است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران‘ محسن قمصري
اصفهاني‘ افزايش توليد صادراتي را هدف راهبردي پتروشيمي اراك خواند و افزود: براي 
تحقق  رشد صد در صد فروش محصولات اين شركت به عنوان  برنامه راهبردي شركت در پنج
سال آينده علاوه بر توسعه مجتمع در راستاي توليد محصولات متنوع تر‘ پتروشيمي اراك
در بازار بين المللي رتبه بندي مي شود.

وي اجراي برنامه
راهبردي رشد صد در دصدي فروش در سه مرحله قابل تحقق دانست و گفت : در مرحله نخست
رسيدن به رشد 25درصدي فروش هدف گذاري شده بود كه اين رشد با برنامه ريزي و سرمايه
گذاريهاي انجام شده در آينده نزديك محقق خواهد شد.
به گفته وي‘ مجتمع پتروشيمي اراك در سه ماه نخست امسال 303 هزار تن انواع محصولات
شيميايي و پليمري توليد كرد كه از اين ميزان 108 هزار تن در بازارهاي داخلي و 35
هزار تن در بازارهاي جهاني به فروش رسيد.

توليد واقعي محصولات
مياني و نهايي شركت در سال 1383 حدود يك ميليون و 123 هزار و 800 تن بود كه از اين
ميزان 572هزار و 700 تن توليد قابل فروش اين شركت محسوب مي شد. بر اساس برآوردهاي
انجام شده توليد اين مجتمع در سال جاري به يك ميليون و 180 هزار و 900 تن خواهد
رسيد.

وي دستيابي به رشد 50
درصدي فروش محصولات را مرحله دوم برنامه راهبردي شركت ذكر كرد و افزود: با توجه به
مشاركت پتروشيمي اراك با پتروشيمي هاي لاوان و باختر  و ادامه روند سرمايه گذاريها 
با تامين مالي داخلي و خارجي و افزايش سرمايه  به زودي برنامه افزايش 50 درصدي
توليد محصولات اين مجتمع محقق مي شود.

قمصري اجراي برنامه
هاي توسعه اي مجتمع كه فاز نخست آن مهرماه امسال به بهره برداري خواهد رسيد را پيش
نياز تحقق رشد صد در صدي فروش محصولات پتروشيمي اراك معرفي كرد و گفت: براي تحقق
كامل برنامه راهبري رشد شركت علاوه بر اجراي برنامه هاي توسعه اي و استفاده از
منابع داخلي‘ اوراق مشاركت منتشر و با رتبه بندي بين المللي اعتبار از منابع
بانكهاي خارجي استفاده خواهد شد.

 وي اخذ رتبه بندي
اعتبار را براي دستيابي سريع تر به منابع خارجي و انتشار اوراق مشاركت ضروري دانست
و افزود: با اجراي قرارداد رتبه بندي اعتبار ‘ پتروشيمي اراك داراي رتبه بندي
اعتبار در سطح شركتهاي بين المللي خواهد شد و در بازارهاي جهاني كاملا شناخته خواهد
شد . هم اكنون اين قرار داد با بيش از 60 درصد پيشرفت در حال اجرا است.