شرکت پتروشیمی اراک (سهامی عام )

با راه اندازي فاز
نخست طرح توسعه پتروشيمي اراك توليدات اين مجتمع ۱۰ درصد افزايش يافت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران
،
رييس مجتمع پتروشيمي اراك گفت:
با تكميل و راه اندازي واحدهاي توسعه اي مجتمع علاوه بر بهبود توان رقابتي واحدهاي
توليدي
، به توليدات
استراتژيك شركت حداقل ۲۵درصد افزوده خواهد شد.
مهندس محمد حسين مغازه اي، اتيلن، پروپيلن، برش چهاركربنه، نفت كوره، بنزين پيروليز
و پلي پروپيلن را از جمله محصولات استراتژيك اين مجتمع خواند كه توليد آنها با
اجراي اين
فاز از
طرح توسعه
افزايش خواهد يافت.

وي با تاكيد بر
افزايش ۱۰۰ ميليون دلاري فروش شركت با اجراي اين طرح ، افزود: ۱۴۷ميليون و ۸۰۰هزار
دلار بودجه ارزي و ۱۷۲ ميليارد ريال بودجه ريالي براي اجراي كامل طرح هاي توسعه اي
شركت پيش بيني شده است.
به گفته وي، با اجراي فاز نخست اين طرح  كه پس از تعطيلي موقت يك ماهه در شهريور
ماه جاري در واحد هاي الفين، بنزين پيروليز، مخازن خوراك و پلي پروپيلن به اجرا در
آمد
،
علاوه بر افزايش توليد اين
واحدها، بستر مناسب براي اجراي فاز دوم

طرح توسعه
فراهم خواهد كرد.
مغازه اي افزود: در فاز دوم طرح توسعه اي مجتمع ظرفيت توليد واحدهاي پلي اتيلن
سنگين و سبك به ترتيب ۲۵ و ۱۵ هزار تن افزايش مي يابد كه براي

و
احد
اكسيد اتيلن نيز با توجه به قرار داد منعقد شده ۳۲ هزار تن افزايش ظرفيت توليد پيش
بيني شده است.
وي بر تعمير و بازبيني تمامي تجهيزات اين مجتمع تاكيد كرد و گفت: علاوه بر اجراي
طرح هاي توسعه اي، در واحدهاي پلي اتيلن سبك و سنگين، پلي بواتادين رابر، بوتادين،
بوتن ۱ در ناحيه ۲ مجتمع و واحدهاي اكسيد اتيلن، اسيد استيك، وينيل استات، دواتيل
هگزانول، اتانل آمينها ، اتوكسيلاتها  تعميرات اساسي ساليانه انجام شد بطوريكه حجم
تعميرات سال جاري ۵۳ درصد بيش از سال قبل بود.

اجرای طرح های توسعه و
تعمیرات اساسی در واحدهای پتروشیمی با توجه به پیچیدگی ساختار این واحدها و حساسیت
تولیدات آن، از کارهای اساسی محسوب می شود .