شرکت پتروشیمی اراک(سهامی عام )


 مدير
عامل شركت پتروشيمي اراك گفت: پتروشيمي اراك با هدف مشاركت در پنج واحد پتروشيمي
غرب كشور در شركت پترشيمي باختر سرمايه گذاري مي كند.


به گزارش شركت سرمايه گذاري بانك ملي
ايران‘ محسن قمصري اصفهاني در مجمع عمومی عام شرکت ، سرمايه اوليه پتروشيمي باختر
را دو هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال عنوان كرد كه سهم پتروشيمي اراك در اين سرمايه گذاري
۱۰ درصد و سهم شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران پنج درصد است . پتروشيمي باختر
شامل  شركت هاي پتروشيمي گچساران‘ مهاباد ‘ كردستان و لرستان و شركت پليمر كرمانشاه
است.

وي مشاركت در شركت
پتروشيمي لاوان  را از ديگر برنامه هاي راهبردي پتروشيمي اراك ذكر كرد و افزود: اين
شركت با مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي و يك شركت هندي  در منطقه عسلويه تاسيس شد
كه سهم پتروشيمي اراك ۲۰ درصد و سرمايه گذاري بانك ملي ايران پنج درصد است.
به گفته وي‘ اين شركت روزانه دوهزار تن آمونياك و دو هزارو ۶۰۰ تن اوره توليد خواهد
كرد.

وي  با اشاره به
افزايش ۲۵ درصدي ظرفيت واحد الفين افزود: در نتيجه اين افزايش ظرفيت كه تا كنون
۱۴/۵۳ درصد پيشرفت فيزيكي داشت ظرفيت توليد اتيلن امسال به ۳۰۶هزار تن و پروپيلن به
۱۲۴ هزار تن افزايش مي يابد.

به گفته وي‘مجتمع
پتروشيمي اراك سال گذشته از ۷۲۰ هزار تن اتيلن توليد شده در كشور ۳/۳۴ درصد را به
خود اختصاص داد و با وجود  محدوديتها ي مختلف از جمله انجام تعميرات اساسي‘ كمبود
دريافت خوراك (نفتا)‘ شرايط سخت فصل سرما واجراي طرح هاي توسعه اي  2/103 درصد از
برنامه توليدي محصولات پتروشيمي اين شركت را  محقق كند.

 قمصري اصفهاني با
تاكيد بر تكميل و راه اندازي طرح هاي توسعه مجتمع پتروشيمي اراك در سال جاري براي 
دسترسي به بهترين ركورد توليد گفت: توليدات اين مجتمع امسال به بيش از يك ميليون و
۱۸۰ هزار و ۹۰۰ تن مي رسد.

وي توليد واقعي
محصولات مياني و نهايي شركت در سال ۸۳ را يك ميليون و ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ تن عنوان كرد
و افزود: از اين ميزان ۵۷۲ هزار و ۷۰۰ تن قابل فروش بوده كه ۲۰۴ هزار و ۳۰۰ تن آن
را فرآورده هاي پليمري و ۳۶۸هزار و ۴۰۰ تن را فرآورده هاي شيميايي تشكيل مي داد.