شرکت پتروشیمی اراک(سهامی عام )


 مدير
عامل شركت پتروشيمي اراك گفت: پتروشيمي اراك با هدف مشاركت در پنج واحد پتروشيمي
غرب كشور در شركت پترشيمي باختر سرمايه گذاري مي كند.


به گزارش شركت سرمايه گذاري بانك ملي
ايران‘ محسن قمصري اصفهاني در مجمع عمومی عام شرکت ، سرمايه اوليه پتروشيمي باختر
را دو هزار و 500 ميليارد ريال عنوان كرد كه سهم پتروشيمي اراك در اين سرمايه گذاري
10 درصد و سهم شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران پنج درصد است . پتروشيمي باختر
شامل  شركت هاي پتروشيمي گچساران‘ مهاباد ‘ كردستان و لرستان و شركت پليمر كرمانشاه
است.

وي مشاركت در شركت
پتروشيمي لاوان  را از ديگر برنامه هاي راهبردي پتروشيمي اراك ذكر كرد و افزود: اين
شركت با مشاركت شركت ملي صنايع پتروشيمي و يك شركت هندي  در منطقه عسلويه تاسيس شد
كه سهم پتروشيمي اراك 20 درصد و سرمايه گذاري بانك ملي ايران پنج درصد است.
به گفته وي‘ اين شركت روزانه دوهزار تن آمونياك و دو هزارو 600 تن اوره توليد خواهد
كرد.

وي  با اشاره به
افزايش 25 درصدي ظرفيت واحد الفين افزود: در نتيجه اين افزايش ظرفيت كه تا كنون
14/53 درصد پيشرفت فيزيكي داشت ظرفيت توليد اتيلن امسال به 306هزار تن و پروپيلن به
124 هزار تن افزايش مي يابد.

به گفته وي‘مجتمع
پتروشيمي اراك سال گذشته از 720 هزار تن اتيلن توليد شده در كشور 3/34 درصد را به
خود اختصاص داد و با وجود  محدوديتها ي مختلف از جمله انجام تعميرات اساسي‘ كمبود
دريافت خوراك (نفتا)‘ شرايط سخت فصل سرما واجراي طرح هاي توسعه اي  2/103 درصد از
برنامه توليدي محصولات پتروشيمي اين شركت را  محقق كند.

 قمصري اصفهاني با
تاكيد بر تكميل و راه اندازي طرح هاي توسعه مجتمع پتروشيمي اراك در سال جاري براي 
دسترسي به بهترين ركورد توليد گفت: توليدات اين مجتمع امسال به بيش از يك ميليون و
180 هزار و 900 تن مي رسد.

وي توليد واقعي
محصولات مياني و نهايي شركت در سال 83 را يك ميليون و 123 هزار و 800 تن عنوان كرد
و افزود: از اين ميزان 572 هزار و 700 تن قابل فروش بوده كه 204 هزار و 300 تن آن
را فرآورده هاي پليمري و 368هزار و 400 تن را فرآورده هاي شيميايي تشكيل مي داد.