شرکت نساجی مازندران (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام شرکت نساجی مازندران (سهامی‌عام) ساعت 10 روز دو‌شنبه مورخ 20/06/85
تشکیل و با توجه به عدم تصمیم‌گیری، مجمع اعلام تنفس نمود و مقرر گردید که جلسه
بعدی در تاریخ یکشنبه مورخ 02/07/85 در همان مکان و زمان برگزار گردد.