شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان

به گزارش ایران بورس ، مجمع عمومی
فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان ، راس ساعت 10 صبح روز شنبه
مورخ 24/10/1384 در محل تهران – خیابان سهروردی شمالی – خیابان هویزه غربی – شماره
119 (دفتر مرکزی) برگزار گردید.
دستور جلسه 1 ) اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت2 ) اتخاذ تصمیم در خصوص
اصلاح ماده (‌1) اساسنامه شرکت و 3) سایر موارد اعلام گردید.
براساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی ، اعضای هیئت‌رئیسه به شرح ذیل
انتخاب گردیدند :
آقای غلامرضا زمانی فرد به عنوان رئیس مجمع.
آقای احمــــد مهجــوری به عنوان ناظر مجمع.
آقای حسن زرگـر تیــزابی به عنوان ناظر مجمع.
آقای عباس عبــاسی ابیانه به عنوان دبیر مجمع
در رابطه با تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه مقرر گردید:
افزایش سرمایه شرکت از مبلغ چهارصد و چهل و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به
پانصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال از طریق انتشار یکصد و سی ودو میلیون و پانصد
هزار سهم عادی یکهزار ریالی بانام از محل آورده ‌نقدی سهامداران مورد تصویب قرار
گرفت و به هیئت‌مدیره اجازه و اختیار داده شد تا ظرف مدت حداکثر شش ماه از این
تاریخ پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس اوراق بهادار تهران در مورد عملی ساختن
افزایش سرمایه وفق موازین قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت و
تعیین مهلت قانونی استفاده صاحبان سهام از حق تقدم خود در خرید سهام جدیدالانتشار
با رعایت مقررات موضوعه از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید .
هیئت‌مدیره در هر حال مکلف است پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف مهلت
قانونی مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت‌شده شرکت به
مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
ب ) به هیئت‌مدیره اختیار داده شد پس از رعایت مفاد موضوع ماده 166 قانون اصلاح
قسمتی از قانون تجارت و نیز ماده (16) اساسنامه شرکت چنانچه سهامی پذیره‌نویسی نشده
باشد. حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید را وفق قانون مزبور و اساسنامه شرکت و
با رعایت دستور‌العمل ها و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار تهران عرضه نموده و به
متقاضیان به فروش رساند.
ج ) مجمع عمومی فوق‌العاده با اکثریت آراء حاضر در جلسه به هیئت‌مدیره اجازه و
اختیار داد تا تغییر نام شرکت از مجتمع صنایع لاستیک کرمان (سهامی‌عام) به‌گروه
صنعتی بارز (سهامی‌عام) را مورد پیگیری و اقدام قرار داده و پس از کسب موافقت اداره
ثبت شرکت‌ها در مورد تغییر نام به شرح فوق‌الذکر یا نام دیگری که به تصویب
هیئت‌مدیره و تایید اداره ثبت شرکت‌ها خواهد رسید، در خصوص تغییر نام و اصلاح ماده
(1) اساسنامه شرکت اقدام نماید. تصمیم هیئت‌مدیره در خصوص تغییر نام شرکت و اصلاح
اساسنامه در حکم تصمیم مجمع عمومی فوق‌العـــاده تلقی می‌شود.