شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان (سهامی عام )

اطلاعات و صورت های مالی میان
دوره ای 6 ماهه منتهی به 31/6/84 (حسابرسی شده)
به گزارش ایران بورس شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان (سهامی عام ) اطلاعات و صورت
های مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/84 (حسابرسی شده) شامل ترازنامه در
تاریخ 31/06/84 ، صورت سود و زیان 6 ماهه منتهی به 31/06/84 ، صورت جریان وجوه نقد
6 ماهه منتهی به 31/06/84 را ارائه نموده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر
مراجعه نمایید .http://www.irbourse.com/Document/840120609.pdf