شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان (سهامی عام )

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق
العاده
به گزارش ایران بورس ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان (
سهامی عام) در تاریخ 24/10/84 به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه تشکیل
گردید و افزایش سرمایه از مبلغ 442.500 میلیون ریال به مبلغ 582.500 میلیون ریال
(معادل 32 درصد )از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در اختیار هیئت مدیره قرار
گرفت تا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به عملی نمودن افزایش
سرمایه اقدام نماید .