شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان (سهامی عام)

مجمع
عمومی عادی سالیانه شرکت لاستیک کرمان برای سال مالی منتهی به

۳۱/۱۲/۸۳
در تاریخ
۱۰/۳/۸۴
برگزار گردید .

سود
قبل از کسر مالیات هر سهم در سال مالی منتهی به

۳۱/۱۲/۸۳
برابر با ۳۲۰ ریال بوده است که از این میزان سود نقدی(
DPS
)برابر با ۳۰۰ ریال برای هر سهم به تصویب رسید .

به
اطلاع می رساند که در سال مالی گذشته سود قبل از کسر مالیات هر سهم برابر با ۴۲۹
ریال بوده است که از این میزان سود نقدی (
DPS
) برابر با ۲۲۰ ریال برای هر سهم به تصویب رسیده بود . این در حالیست که سرمایه
شرکت در طی سال مورد نظر ۵۶.۶٪ افزایش یافته است . (از مبلغ ۲۸۲.۵ میلیارد ریال به
۴۴۲.۵ میلیارد ریال )


توضیح اینکه شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و واحد های تابعه آن جمعا دارنده
۴۵.۸۶٪ از سهام شرکت لاستیک کرمان در پایان سال ۸۳ بوده اند .