شرکت مجتمع صنایع لاستیک کرمان(سهامی عام )

بر اساس گزارشی از روزنامه دنیای
اقتصاد ، م
جتمع
صنايع لاستيك كرمان پيش‌بيني كرده است تا پايان سال ۸۴ از فروش انواع محصولات خود
معادل يك هزار و ۳۴۸ميليارد و ۹۹۵ميليون ريال درآمد كسب كند.

 بر اساس اطلاعات
منتشره از سوي بورس اوراق بهادار تهران، اين مبلغ در مقايسه با درآمد حاصل از فروش
انواع تاير، انواع تيوپ، انواع فلپ و فروش ناخالص اين شركت در سال گذشته معادل
۴۵درصد افزايش خواهد داشت.

 مجتمع صنايع لاستيك
كرمان پيش‌بيني درآمد هر سهم خود را براي سال مالي منتهي به پايان سال ۸۴ با سرمايه
۴۴۲ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال به طور خالص مبلغ ۳۹۵ريال اعلام نموده است.

 همچنين پيش‌بيني
عملكرد اين شركت براي سال مالي مذكور در مقايسه با پيش‌بيني عملكرد سال ۸۳ از
۴۵درصد افزايش فروش، ۴۶درصد افزايش بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، ۵۹درصد افزايش
سود عملياتي و ۲۳درصد افزايش سود پس از كسر ماليات برخوردار خواهد بود.لاستيك كرمان
دلايل تغييرات را افزايش مبلغ فروش ناشي از افزايش مقدار توليد و فروش و نرخ فروش،
افزايش مبلغ بهاي تمام شده به دليل افزايش مقدار توليد و فروش و نرخ مواد اوليه و
افزايش هزينه‌هاي مالي عمدتا ناشي از هزينه بهره اقساط مرتبط با پروژه‌هاي شركت
اعلام نموده است.

شايان ذكر است اين
شركت در نظر دارد افزايش سرمايه تا مبلغ

۶۶۶/۵
ميليارد
ريال معادل ۵۱درصد را جهت تامين بخشي از هزينه‌هاي سرمايه‌اي پروژه‌‌هاي احداث خط
توليد تايرهاي راديال باري اتوبوسي تمام سيمي و تكميل توليد تايرهاي راديال سواري
بلت سيمي را تا پايان سال ۸۵ اجرا نمايد.هيات مديره لاستيك كرمان تصميم دارد مبلغ
۳۰ميليارد ريال حصه هر سهم ۶۷ريال از سود سال۸۴ را جهت تقسيم بين سهامداران پيشنهاد
كند.