شرکت قند نقش جهان (سهامی عام)

شرکت قند نقش جهان پیش
بینی درآمد هر سهم  برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۴ را با سرمایه ۳۵.۰۰۰ میلیون
ریال ، مبلغ ۴۴۸ ریال به طور خالص (پس از کسر مالیات ) (۴۶/۱۹ درصد افزایش نسبت به
رقم قبلی اعلام شده ) اعلام کرد . لازم به ذکر است این شرکت در مرداد ماه ۱۳۸۴ پیش
بینی درآمد هر سهم  برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۴ را ۳۷۵ ریال اعلام کرده بود .

جهت ملاحظه اطلاعیه
منتشرشده توسط بورس اوراق بهادار روی لینک زیر کلیک نمایید .