شرکت قند نقش جهان (سهامی عام)

شرکت قند نقش جهان پیش
بینی درآمد هر سهم  برای سال مالی منتهی به 29/12/84 را با سرمایه 35.000 میلیون
ریال ، مبلغ 448 ریال به طور خالص (پس از کسر مالیات ) (46/19 درصد افزایش نسبت به
رقم قبلی اعلام شده ) اعلام کرد . لازم به ذکر است این شرکت در مرداد ماه 1384 پیش
بینی درآمد هر سهم  برای سال مالی منتهی به 29/12/84 را 375 ریال اعلام کرده بود .

جهت ملاحظه اطلاعیه
منتشرشده توسط بورس اوراق بهادار روی لینک زیر کلیک نمایید .