شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

عضو هيات مديره
شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) گفت: افزايش 440 ميليارد ريالي سرمايه صدرا خرداد
ماه امسال به ثبت رسيد.

به گزارش شركت
سرمايه گذاري بانك ملي ايران‘ نعمت اله مظلوميان افزود: با اين افزايش سرمايه ‘
سرمايه صدرا به 940 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال 1375( سال ورود شركت به بورس)
188 برابر شد.

وي سود قابل تقسيم
صدرا  را 1020 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: متوسط سرانه  سودآوري هر نفر پرسنل
صدرا  از 146 ميليون ريال در سال 82 به 269  ميليون ريال در سال 83 رسيد كه نشان
دهنده رشد 84 درصدي دارد.


وي ارزش قراردادهاي صدرا را يك ميليارد و
915 ميليون دلار عنوان كرد و افزود: قراردادهاي صدرا بدون احتساب ارزش قراردادهاي
فازهاي 15و16 پارس جنوبي و جمع آوري گازهاي سطحي خارك شامل 704ميليون و 700 هزار
دلار در بخش نفت و گاز‘ 755ميليون و 700 هزار دلار در بخش ساخت و تعمير كشتي و 455
ميليون و 600 هزار دلار امور زيربنايي و بندري مي شود.
معاون مالي و اداري صدرا با اشاره به افزايش 85 درصدي سود سال گذشته اين شركت  نسبت
به سال 1382 گفت: اين ميزان رشد در درآمدهاي صدرا در شرايطي بدست آمد  كه قرار
دادهاي فاز 15 و 16 پارس جنوبي و جمع آوري گازهاي سطحي خارك هنوز نهايي نشده و در
سال 83 به مرحله اجرا درنيامد.