شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

پیش بینی درآمد هر سهم برای سال
مالی منتهی به 29/12/84
به گزارش ایران بورس ، شرکت صنعتی دریایی ایران پیش بینی درآمد هرسهم منتهی به
29/12/84 را به مبلغ 356ر1 ریال را در تاریخ 09/11/84 مجدداً اعلام نمود. جهت مزید
استحضار، شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/84 را در تاریخ‌های
14/02/84 و 18/05/84 مبلغ 356ر1 ریال اعلام نموده است.http://www.iranbourse.com/Document/84011010025.pdf