شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

نایب رییس هیات
مدیره شرکت صدرا گفت : مذاکرات صدرا در صنعت نفت و گاز کشور ونزوئلا درحال نهایی
شدن بوده و به زودی به مرحله قرارداد می رسد .

سید مهدی حسینی
درگفت وگو با مهر درباره مذاکرات این شرکت با

ونزوئلا گفت : این
شرکت هم اکنون درحال مذاکره برای انجام  پروژه های  زیادی در این

کشور است که به زودی
بعضی از آنها به نتیجه می رسد

.

وی گفت : هم اکنون
ساخت واحد پتروشیمی ، توسعه میادین نفتی ، ساخت و سازهای

دریایی و ساخت
تاسیسات در آبها از مهمترین زمینه های مذاکرات این شرکت با کشور

ونزوئلا است
.

وی همچنین خبر از
ساخت 4 کشتی برای آلمانی ها توسط این شرکت داد و گفت :هر کدام

از کشتی ها ظرفیتی
معادل 25 هزارتن دارند و ارزش این قرارداد نیز 120 میلیون دلار

است که اولین کشتی
نیز 29 ماه دیگر تحویل این کشور می شود و کشتی های بعدی به تدریج

ساخته و تحویل داده
می شود
.