شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام )

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۸۴ (حسابرسی نشده ) و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۳ شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام )اعلام گردید . جهت دسترسی به داده ها و اطلاعات روی لینک های زیر کلیک نمایید .