شرکت صنعتی دریایی ایران ( سهامی ایران )

شرکت صنعتی دریایی
ایران ،

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره
ای 

خود در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۸۳ را اعلام کرد .

به گزارش جهان
اقتصاد ، در ترازنامه این شرکت دارایی های جاری ۹۱/۳ تریلیون ریال ، دارایی های غیر
جاری ۵۶/۱ تریلیون ریال و دارایی ها ۴۸/۵ تریلیون ریال عنوان شد و همین طور بدهی
های جاری ۴۱/۴ تریلیون ریال ، بدهی های غیر جاری ۳/۷۵ میلیارد ریال و بدهی ها ۴۹/۴
تریلیون ریال اعلام شده است .

این شرکت با سرمایه
۵۰۰ میلیارد ریال ، با اندوخته قانونی ۵۰ میلیارد ریال ، به سود ( زیان ) انباشته
۹/۱۰ میلیارد ریال و حقوق صاحبان سهام به ۹۸۸ میلیارد ریال رسید.

درآمد پیمانها و
خدمات این شرکت ۳۷/۴ تریلیون ریال ، سود ناویژه عملیاتی ۲۷/۱ تریلیون ریال ، سود
عملیاتی ۱۶/۱ تریلیون ریال و هزینه های مالی آن ۱۰۳ میلیارد ریال تعیین شد ، سود
ناشی از فعالیت های عادی قبل از کسر مالیات ۱۱/۱ تریلیون ریال ، مالیات ۱/۷۴
میلیارد ریال ، سود خالص ۰۳/۱ تریلیون ریال و سود انباشته در ابتدای سال ۷۳/۴
میلیارد ریال عنوان شده است .

سود انباشته در
ابتدای سال
تعدیل
شده ۷۱/۲ میلیارد ریال ، سود قابل تخصیص ۰۴/۱ تریلیون ریال ، سود سهام پیشنهادی
۰۲/۱ تریلیون ریال و سود انباشته در پایان سال ۹/۱۰ میلیارد ریال ذکر شده است .

جریان خالص ورود
وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ۲۱۵ میلیارد ریال ، جریان خالص ورود (خروج) وجه
نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها ۱۳۵ میلیارد ریال و مالیات بر درآمد پرداختی
۲/۲۹ میلیارد ریال محقق شد و جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه
گذاری ۵۶۱ میلیارد ریال ، جریان خالص خروج وجه نقد ازفعالیت های تامین مالی ۵۰۰
میلیارد ریال و جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی ۴۵۷ میلیارد
ریال منظور شده است .

خالص افزایش (کاهش
) در وجه نقد ۴۲ میلیارد ریال ، مانده وجه نقد در آغاز سال ۱۳۰ میلیارد ریال ،
مانده وجه نقد در پایان سال ۱/۸۸ میلیارد ریال و مبادلات غیر پولی ۴۰۰ میلیارد ریال
عنوان شده است .