شرکت صنعتی دریایی ایران ( سهامی ایران )

شرکت صنعتی دریایی
ایران ،

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره
ای 

خود در تاریخ 30 اسفند ماه 83 را اعلام کرد .

به گزارش جهان
اقتصاد ، در ترازنامه این شرکت دارایی های جاری 91/3 تریلیون ریال ، دارایی های غیر
جاری 56/1 تریلیون ریال و دارایی ها 48/5 تریلیون ریال عنوان شد و همین طور بدهی
های جاری 41/4 تریلیون ریال ، بدهی های غیر جاری 3/75 میلیارد ریال و بدهی ها 49/4
تریلیون ریال اعلام شده است .

این شرکت با سرمایه
500 میلیارد ریال ، با اندوخته قانونی 50 میلیارد ریال ، به سود ( زیان ) انباشته
9/10 میلیارد ریال و حقوق صاحبان سهام به 988 میلیارد ریال رسید.

درآمد پیمانها و
خدمات این شرکت 37/4 تریلیون ریال ، سود ناویژه عملیاتی 27/1 تریلیون ریال ، سود
عملیاتی 16/1 تریلیون ریال و هزینه های مالی آن 103 میلیارد ریال تعیین شد ، سود
ناشی از فعالیت های عادی قبل از کسر مالیات 11/1 تریلیون ریال ، مالیات 1/74
میلیارد ریال ، سود خالص 03/1 تریلیون ریال و سود انباشته در ابتدای سال 73/4
میلیارد ریال عنوان شده است .

سود انباشته در
ابتدای سال
تعدیل
شده 71/2 میلیارد ریال ، سود قابل تخصیص 04/1 تریلیون ریال ، سود سهام پیشنهادی
02/1 تریلیون ریال و سود انباشته در پایان سال 9/10 میلیارد ریال ذکر شده است .

جریان خالص ورود
وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی 215 میلیارد ریال ، جریان خالص ورود (خروج) وجه
نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها 135 میلیارد ریال و مالیات بر درآمد پرداختی
2/29 میلیارد ریال محقق شد و جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه
گذاری 561 میلیارد ریال ، جریان خالص خروج وجه نقد ازفعالیت های تامین مالی 500
میلیارد ریال و جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی 457 میلیارد
ریال منظور شده است .

خالص افزایش (کاهش
) در وجه نقد 42 میلیارد ریال ، مانده وجه نقد در آغاز سال 130 میلیارد ریال ،
مانده وجه نقد در پایان سال 1/88 میلیارد ریال و مبادلات غیر پولی 400 میلیارد ریال
عنوان شده است .