شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا)

وزیر صنایع و معادن گفت: ارگانهای
مالی و اعتباری برای حمایت از طرح های صنعتی در عرصه بین الملل ایجاد خواهند شد.
علیرضا طهماسبی در گفت و گو با خبرگزاری مهر، اعمال حمایت های دولتی را برای حضور
صنایع در بازارهای خارجی ضروری دانست و افزود: در این راستا دولت سلسله حمایتهایی
را از حمایتهای دیپلماتیک و سیاسی گرفته تا ایجاد ارگانهای مالی و اعتباری برای
فاینانس پروژه های شرکتهای داخلی در سطح بین المللی اعمال خواهد کرد.
وی افزود:بر اساس امکانات موجود بستر های مناسبی در برنامه های آتی دولت و نیز در
بودجه سال 85 برای حمایت از شرکتهای بزرگ صنعتی و انجام طرح های آنها در عرصه بین
المللی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به بند "ز" بودجه سال آینده گفت: در این بند اعتباری حدود سه میلیارد
دلار در نظر گرفته شده که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی به نسبت 80 و 20 در
بانکهای صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات سپرده گذاری خواهد شد.
به گفته وی، با توجه به اینکه این بانکها توسط موسسه فیچ در بازار های بین المللی
رتبه بندی شده اند امید است بتوانند اعتباربیشتری را از طریق فاینانس برای حمایت از
صنعتگران و شرکتهای صنعتی در سطح بین الملل تامین کنند.
وی حمایت از صنایع دریایی را از مهمترین سیاستهای وزارت صنایع اعلام کرد و افزود:
تا کنون محورهای عمده ای در بخش توسعه صنایع مختلف تدوین شده که در تقسیم بندی
صنایع، توسعه صنایع دریایی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به سفر هیات دولت به استان بوشهر و بازدید از جزیره صدرا گفت:صنایع
دریایی در این استان فعال کننده حدود 70 تا 100صنعت دیگر است از این رو نه تنها
مورد حمایت دولت خواهند بود بلکه از سرمایه گذاران خصوصی در این بخش نیز به لحاظ
کاهش بیکاری پشتیبانی خواهد شد.