شرکت سیمان کرمان

شرکت سیمان اردبیل و
آهک آذرشهر، در مجمع عمومی سالیانه خود که در ۲ خرداد ماه ۸۴ برگزار شده بود، درآمد
(زیان)متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات یک هزار و ۶۸۶ ریال ،سود نقدی هر سهم پس از
کسر مالیات یک هزار ریال و سرمایه ثبت شده در تاریخ تصویب حساب ها را ۷۰ میلیارد
ریال بیان کرد.

  به گزارش خبرنگار
جهان اقتصاد ، در ترازنامه میان دوره ای شرکت، دارایی های جاری ۱۳۴ میلیارد ریال ،
دارایی های غیر جاری ۱۷۷ میلیارد ریال و دارایی ها ۳۱۲ میلیارد ریال اعلام شد و
همین طور بدهی های جاری ۱۰۳ میلیارد ریال ، بدهی های غیرجاری ۱۱ میلیارد ریال و
بدهی ها ۱۱۴ میلیارد ریال عنوان شده است.

این شرکت با سرمایه ۷۰
میلیارد ریال، با اندوخته قانونی ۷ میلیارد ریال ، به سود(زیان)انباشته ۶۸.۴
میلیارد ریال و حقوق صاحبان سهام به ۱۹۷ میلیارد ریال رسید.

با توجه به صورت
سود(زیان ) این شرکت ، فروش خالص ۲۵۷ میلیارد ریال ، سود ناخالص ۱۳۸ میلیارد ریال ،
سود عملیاتی ۱۱۵ میلیارد ریال و هزینه های مالی ۱۸.۴ میلیون ریال ذکر شد و سود خالص
۱۱۸ میلیارد ریال ، سود(زیان)انباشته در ابتدای سال ۵.۱۶میلیارد ریال ،سود(زیان )
انباشتهدر ابتدای سال-تعدیل شده- ۵.۰۸ میلیارد ریال و سود قابل تخصیص ۱۲۳ میلیارد
ریال عنوان شده است .

سود سهام پیشنهادی
۱۲.۳ میلیارد ریال و سود انباشته در پایان دوره ۴۸.۶ میلیارد ریال منظور شده است.

در صورت
جریان وجوه نقد شرکت ، جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ۱۰۸
میلیارد ریال ، جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود
پرداختی بابت تامین مالی ۴۳.۶ میلیارد ریال ، مالیات بر درآمد پرداختی ۱۴.۵ میلیارد
ریال بیان شد و جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی ۱.۸۳ میلیارد
ریال ، مانده وجه نقد در آغاز سال ۱۲.۸ میلیارد ریال و مانده وجه نقد در پایان سال
۲۴.۸ میلیارد ریال تعیین شده است .