شرکت سیمان کرمان

شرکت سیمان اردبیل و
آهک آذرشهر، در مجمع عمومی سالیانه خود که در 2 خرداد ماه 84 برگزار شده بود، درآمد
(زیان)متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات یک هزار و 686 ریال ،سود نقدی هر سهم پس از
کسر مالیات یک هزار ریال و سرمایه ثبت شده در تاریخ تصویب حساب ها را 70 میلیارد
ریال بیان کرد.

  به گزارش خبرنگار
جهان اقتصاد ، در ترازنامه میان دوره ای شرکت، دارایی های جاری 134 میلیارد ریال ،
دارایی های غیر جاری 177 میلیارد ریال و دارایی ها 312 میلیارد ریال اعلام شد و
همین طور بدهی های جاری 103 میلیارد ریال ، بدهی های غیرجاری 11 میلیارد ریال و
بدهی ها 114 میلیارد ریال عنوان شده است.

این شرکت با سرمایه 70
میلیارد ریال، با اندوخته قانونی 7 میلیارد ریال ، به سود(زیان)انباشته 68.4
میلیارد ریال و حقوق صاحبان سهام به 197 میلیارد ریال رسید.

با توجه به صورت
سود(زیان ) این شرکت ، فروش خالص 257 میلیارد ریال ، سود ناخالص 138 میلیارد ریال ،
سود عملیاتی 115 میلیارد ریال و هزینه های مالی 18.4 میلیون ریال ذکر شد و سود خالص
118 میلیارد ریال ، سود(زیان)انباشته در ابتدای سال 5.16میلیارد ریال ،سود(زیان )
انباشتهدر ابتدای سال-تعدیل شده- 5.08 میلیارد ریال و سود قابل تخصیص 123 میلیارد
ریال عنوان شده است .

سود سهام پیشنهادی
12.3 میلیارد ریال و سود انباشته در پایان دوره 48.6 میلیارد ریال منظور شده است.

در صورت
جریان وجوه نقد شرکت ، جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی 108
میلیارد ریال ، جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود
پرداختی بابت تامین مالی 43.6 میلیارد ریال ، مالیات بر درآمد پرداختی 14.5 میلیارد
ریال بیان شد و جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی 1.83 میلیارد
ریال ، مانده وجه نقد در آغاز سال 12.8 میلیارد ریال و مانده وجه نقد در پایان سال
24.8 میلیارد ریال تعیین شده است .