شرکت سیمان کرمان (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، شرکت سیمان
کرمان (سهامی عام) صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی 6 ماهه منتهی به 31/6/84
(حسابرسی شده) شامل ترازنامه تلفیقی در تاریخ 31/6/84، صورت سود و زیان 6 ماهه
تلفیقی منتهی به 31/6/84، صورت جریان وجوه نقد تلفیقی 6 ماهه منتهی به 31/6/84،
ترازنامه شرکت اصلی در تاریخ 31/6/84، صورت سود و زیان شرکت اصلی 6 ماهه منتهی به
31/6/84 و صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی 6 ماهه منتهی به 31/6/84 را ارائه نموده
است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.http://www.iranbourse.com/Document/8401102907.pdf