شرکت سیمان کرمان (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، شرکت سیمان کرمان (سهامی عام)، صورت های مالی تلفیقی و شرکت اصلی 6 ماهه منتهی به 31/06/85 (حسابرسی نشده) شامل:

1- ترازنامه تلفیقی در تاریخ 31/06/85

2- صورت سود و زیان تلفیقی 6 ماهه منتهی به 31/06/85

3- صورت جریان وجوه نقد تلفیقی 6 ماهه منتهی به 31/06/85

4- ترازنامه شرکت اصلی در تاریخ 31/06/85

5- صورت سود و زیان 6 ماهه شرکت اصلی منتهی به 31/06/85

6- صورت جریان وجوه نقد 6 ماهه شرکت اصلی منتهی به 31/06/85

را ارائه نموده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://82.99.218.26/document/850807014.pdf