شرکت سیمان مازندران

ارزش معاملات گروه
محصولات كاني غيرفلزي در تابستان امسال ۶۳۱ ميليارد و ۹۲۱ ميليون ريال بوده است.

 به گزارش دنیای
اقتصاد ، سيمان مازندران با اختصاص ۲۲۱ ميليارد و ۳۳۳ميليون ريال ارزش معاملات اين
گروه به خود، رتبه اول را در ميان ۵۱شركت گروه كاني غيرفلزي كسب كرده است.

 همچنين سيمان
صوفيان با ۱۱۶ميليارد و ۴۴۳ميليون ريال ارزش معاملات و نيز سيمان سپاهان با ۶۳ هزار
و ۴۸۴ميليون ريال و كاشي سعدي با ۵۴ ميليارد و ۸۴ميليون ريال جمع معاملات رده‌هاي
بعدي گروه كاني غيرفلزي را از نظر ارزش معاملات داشته‌اند.

 در تابستان امسال
تعداد ۶۰ميليون و ۸۹۵ هزار و ۵۸۱ سهم گروه كاني غيرفلزي از سوي ۵ هزار و ۴۷۹ خريدار
و در ۹ هزار و ۷۴۷ دفعه داد و ستد شده است.شايان ذكر است، سيمان فارس و خوزستان با
يك‌هزار و ۹۴۳ خريدار در فصل گذشته پرطرفدارترين سهم اين گروه بوده است. بر اين
اساس تعداد ۶ ميليون و ۸۸۹ هزار و ۷۷۹سهم اين شركت در ۳هزار و ۳۸۴ دفعه خريد و فروش
شد. جمع معاملات انجام شده روي سهم سيمان فارس و خوزستان در طول تابستان امسال بالغ
بر ۴۱ميليارد و ۶۴۰ ميليون ريال برآورد شده است.

 سهام ايرانيت نيز
در دوره ياد شده با داشتن يك‌هزار و ۵۴خريدار رده دوم گروه محصولات كاني غيرفلزي را
از نظر تعداد خريدار به خود اختصاص داد. اين خريداران تعداد ۴ميليون و ۴۵۹ هزار و
۸۲۳ سهم ايرانيت را در يك‌هزار و ۸۰۹ دفعه معامله كردند و جمع معاملات اين شركت
بالغ بر ۱۹ ميليارد و ۱۴۱ميليون ريال بوده است. شايان ذكر است، كاشي سعدي با
۱۸ميليون و ۴۰هزار و ۳۴۲سهم معامله شده عنوان بيشترين سهام معامله‌شده گروه محصولات
كاني غيرفلزي در تابستان امسال را از آن خود كرد. شش خريدار در ۱۱دفعه سهام كاشي
سعدي را به ارزش ۵۴ ميليارد و ۸۴ميليون ريال در طول مدت يادشده معامله كرده‌اند.
سيمان مازندران نيز با ۸ميليون و ۹۱۱هزار و ۱۶۶سهام معامله شده در تابستان امسال
رده دوم بيشترين سهام معامله شده گروه كاني غيرفلزي را به خود اختصاص داده است.

 در تابستان امسال
حق تقدم سيمان شرق تنها سهم گروه كاني غيرفلزي با بازدهي مثبت بوده است. از ميان
۵۱ شركت اين گروه حق تقدم سيمان شرق با 61 /8 درصد نوسان بيشترين بازدهي فصل
تابستان را در اين گروه به خود اختصاص داده است. بعد از اين شركت ايتالران و كاشي
حافظ داراي بازدهي صفر هستند و بقيه شركت‌ها داراي بازدهي منفي مي‌باشند.

  همچنين تعداد
۲هزار و ۶۰ سهم شركت سيمان بجنورد در تابستان امسال توسط ۳خريدار و در ۳دفعه به
ارزش ۱۴ميليون ريال معامله شده است.