شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، مجمع عمومی
عادی به‌طورفوق‌العاده صاحبان سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان، رأس ساعت 9 صبح روز
چهار‌شنبه مورخ 12/11/84 در محل شرکت واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان
پاکستان، کوچه چهارم، پلاک 4 برگزار گردید. دستور جلسه انتخاب بازرس قانونی شرکت
اعلام گردید.
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل
انتخاب گردیدند:
آقای سید حسین سیدشفیعی به‌عنوان رئیس مجمع.
آقای حمید رضا کریمی به‌عنوان ناظر مجمع.
آقای علی اکبر دیلمانی‌زاد به‌عنوان ناظر مجمع.
آقای نصرت توکل به‌عنوان دبیر مجمع.
براساس تصمیمات مجمع، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به‌عنوان
حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آقای محمدرضا گلچین پور به‌عنوان بازرس علی‌البدل
شرکت برای سال مالی منتهی به 30/08/85 انتخاب گردیدند.http://www.iranbourse.com/Document/84011017019.pdf