شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، شرکت سیمان
اردبیل و آهک آذرشهر پیش بینی درآمد هرسهم منتهی به 29/12/84 را به مبلغ 455ر2 ریال
را در تاریخ 16/11/84 مجدداً اعلام نمود. جهت مزید استحضار، شرکت پیش‌بینی درآمد هر
سهم سال مالی منتهی به 29/12/84 را در تاریخ های 31/03/84 ، 09/07/84 و 06/09/84
مبلغ 012ر2 ریال اعلام نموده بود.http://www.iranbourse.com/Document/84011016014.pdf