شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

مدير عامل شركت
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان گفت: با برنامه ريزي انجام شده به منظور افزايش
ظرفيت واحدهاي در حال بهره برداري و افزايش كارايي آنها تا پايان سال جاري توليد
شركت هاي زير مجموعه از مرز 5/3ميليون تن فراتر خواهد رفت.
به گزارش روابط عمومي شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران‘ دكتر حافظ كمال هدايت با
اشاره به اجراي طرح هاي افزايش ظرفيت در مجتمع هاي سيماني گفت: با راه اندازي كامل
طرحهاي در دست احداث سيماني، طرفيت توليد روزانه كارخانه‌هاي سيمان شركت
سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان تا سال


۸۷
به

۴۳هزار
و
۲۵۰
تن مي رسد كه با توجه به پيش بيني توليد بيش از 60 ميليون تن توليد سيمان كشور در
سال

۱۳۸۷‘ 
سهم توليد شركتهاي گروه نسبت به كل توليد كشور 

۲۴درصد
خواهد بود.
وي،


۵۷/۹۳درصد
سهم سيمان شمال،


۵۵/۶۳درصد
سهم سيمان مازندران،

۵۲/۰۷
درصد سهم سيمان كرمان،

49
درصد از سهم سيمان اردبيل و


۴۴/۶درصد
از سهم سيمان قاين،

۱۲درصد
از سهم سيمان شرق و

۹/۷درصد
سيمان داراب را متعلق به شركت سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان ذكر كرد.
به گفته وي‘  توليد روزانه  مجتمع هاي سيماني تحت پوشش اين شركت  بيش از  10

هزار تن
كلينگر است و پنج  طرح سيمان بندر  ‘ ممتازان كرمان‘ نيزار قم‘ ساروج بوشهر و فراز
فيروزكوه نيز در مجموعه در دست اجرا است.
هدايت ظرفيت سيمان  بندر و ساروج بوشهر را در زمان راه اندازي  شش هزار تن در روز و
سيمان ممتازان كرمان‘ نيزار قم و فراز فيروزكوه را هر كدام سه هزار و 300 تن در روز
عنوان كرد كه اميد است با برنامه ريزيهاي انجام شده سيمان فراز فيروزكوه امسال به
بهره برداري برسد.
وي از اجراي طرح هاي افزايش ظرفيت در مجتمع هاي سيماني تحت پوشش شركت خبر داد و
افزود: طرح افزايش ظرفيت سيمان قائن از دو هزار و 200 تن در روز به دو هزار و 650
تن دي ماه امسال به بهره برداري مي رسد.
به گفته وي‘ سال آينده نيز ظرفيت توليد سيمان اردبيل از دو هزار و 300 تن در روز به
سه هزار و 500 تن و سيمان شمال از دو هزار تن در روز به چهار هزار تن افزايش مي
يابد. ظرفيت توليد سيمان كرمان نيزدر  سال 1386 از سه هزار و 300 تن در روز به چهار
هزار و 300 تن خواهد رسيد.
وي از افزايش ظرفيت توليد سيمان مازندران به هفت هزار و 300 تن خبر داد و گفت:
ظرفيت توليد فعلي اين مجتمع دو هزار تن در روز است كه با اجراي طرح هاي توسعه و
افزايش طي سالهاي 1385 و 86 به توليد بيش از هفت هزار تن دست خواهد يافت. 
هدايت صنعت سيمان را  واجد مزيت رقابت نسبي در ايران عنوان كرد و گفت: با توجه به
هدف شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران براي ايجاد سبد سهام  مركب از صنايع با مزيت
نسبي و توانايي رقابت براي كسب سود با كيفيت و پايدار و افزايش كارآمدي و كارايي
واحدهاي توليدي‘ شركتهاي تخصصي در رشته هاي صنعتي مختلف ايجاد شد كه از جمله مي
توان به اين شركت اشاره كرد.