شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

مدير عامل شركت
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان گفت: با برنامه ريزي انجام شده به منظور افزايش
ظرفيت واحدهاي در حال بهره برداري و افزايش كارايي آنها تا پايان سال جاري توليد
شركت هاي زير مجموعه از مرز ۵/۳ميليون تن فراتر خواهد رفت.
به گزارش روابط عمومي شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران‘ دكتر حافظ كمال هدايت با
اشاره به اجراي طرح هاي افزايش ظرفيت در مجتمع هاي سيماني گفت: با راه اندازي كامل
طرحهاي در دست احداث سيماني، طرفيت توليد روزانه كارخانه‌هاي سيمان شركت
سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان تا سال


۸۷
به

۴۳هزار
و
۲۵۰
تن مي رسد كه با توجه به پيش بيني توليد بيش از ۶۰ ميليون تن توليد سيمان كشور در
سال

۱۳۸۷‘ 
سهم توليد شركتهاي گروه نسبت به كل توليد كشور 

۲۴درصد
خواهد بود.
وي،


۵۷/۹۳درصد
سهم سيمان شمال،


۵۵/۶۳درصد
سهم سيمان مازندران،

۵۲/۰۷
درصد سهم سيمان كرمان،

۴۹
درصد از سهم سيمان اردبيل و


۴۴/۶درصد
از سهم سيمان قاين،

۱۲درصد
از سهم سيمان شرق و

۹/۷درصد
سيمان داراب را متعلق به شركت سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان ذكر كرد.
به گفته وي‘  توليد روزانه  مجتمع هاي سيماني تحت پوشش اين شركت  بيش از  10

هزار تن
كلينگر است و پنج  طرح سيمان بندر  ‘ ممتازان كرمان‘ نيزار قم‘ ساروج بوشهر و فراز
فيروزكوه نيز در مجموعه در دست اجرا است.
هدايت ظرفيت سيمان  بندر و ساروج بوشهر را در زمان راه اندازي  شش هزار تن در روز و
سيمان ممتازان كرمان‘ نيزار قم و فراز فيروزكوه را هر كدام سه هزار و ۳۰۰ تن در روز
عنوان كرد كه اميد است با برنامه ريزيهاي انجام شده سيمان فراز فيروزكوه امسال به
بهره برداري برسد.
وي از اجراي طرح هاي افزايش ظرفيت در مجتمع هاي سيماني تحت پوشش شركت خبر داد و
افزود: طرح افزايش ظرفيت سيمان قائن از دو هزار و ۲۰۰ تن در روز به دو هزار و ۶۵۰
تن دي ماه امسال به بهره برداري مي رسد.
به گفته وي‘ سال آينده نيز ظرفيت توليد سيمان اردبيل از دو هزار و ۳۰۰ تن در روز به
سه هزار و ۵۰۰ تن و سيمان شمال از دو هزار تن در روز به چهار هزار تن افزايش مي
يابد. ظرفيت توليد سيمان كرمان نيزدر  سال 1386 از سه هزار و 300 تن در روز به چهار
هزار و ۳۰۰ تن خواهد رسيد.
وي از افزايش ظرفيت توليد سيمان مازندران به هفت هزار و ۳۰۰ تن خبر داد و گفت:
ظرفيت توليد فعلي اين مجتمع دو هزار تن در روز است كه با اجراي طرح هاي توسعه و
افزايش طي سالهاي ۱۳۸۵ و ۸۶ به توليد بيش از هفت هزار تن دست خواهد يافت. 
هدايت صنعت سيمان را  واجد مزيت رقابت نسبي در ايران عنوان كرد و گفت: با توجه به
هدف شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران براي ايجاد سبد سهام  مركب از صنايع با مزيت
نسبي و توانايي رقابت براي كسب سود با كيفيت و پايدار و افزايش كارآمدي و كارايي
واحدهاي توليدي‘ شركتهاي تخصصي در رشته هاي صنعتي مختلف ايجاد شد كه از جمله مي
توان به اين شركت اشاره كرد.