شرکت سرمایه گذاری مسکن

پیش‌بینی سود پس از
کسر مالیات سرمایه‌گذاری مسکن ۷۸درصد افزایش دارد.

 به گزارش دنیای
اقتصاد به نقل از بورس اوراق بهادار تهران پیش‌بینی عملکرد سال ۸۴ سرمایه‌گذاری
مسکن در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۸۵درصد، بهای تمام شده
واحدهای فروش رفته ۷۳درصد و سود عملیاتی ۱۲۸درصد افزایش نشان می‌دهد.

 این شرکت سود هر سهم
سال ۸۴ را با سرمایه یک هزار میلیارد ریال مبلغ ۳۶۳ ریال خالص اعلام کرد که در سه
ماهه اول امسال با تحقق ۹۵ ریال آن ۲۶درصد پیش‌بینی سالانه را پوشش داد.

 همچنین درآمد حاصل از
فروش ساختمان و ارایه  خدمات این شرکت یک هزار و ۱۵۰میلیارد و ۶۷۳میلیون ریال
پیش‌بینی شد که در سه ماهه اول سال ۳۶۵میلیارد و ۶۱۳میلیون ریال آن را تحقق بخشید و
بر همین اساس ۳۲درصد پیش‌بینی سالانه را پوشش داد.

 بنابراین گزارش عواید
حاصل از واگذاری واحدهای احداثی پس از تحویل واحدهای احداثی به خریداران به عنوان
درآمد دوره شناسایی می‌شود و درآمد پروژه‌های مباشرتی بر اساس درصدهای مندرج در
قراردادهای منعقده به عنوان حق‌الزحمه مباشرت بر اساس درصدی از کلیه هزینه‌هایی که
به طور مستقیم در ارتباط با پروژه پرداخت می‌شود، طبق مبانی مندرج در قراردادها و
به روش تعهدی شناسایی می‌شود.