شرکت سرمایه گذاری مسکن

پیش‌بینی سود پس از
کسر مالیات سرمایه‌گذاری مسکن 78درصد افزایش دارد.

 به گزارش دنیای
اقتصاد به نقل از بورس اوراق بهادار تهران پیش‌بینی عملکرد سال 84 سرمایه‌گذاری
مسکن در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش 85درصد، بهای تمام شده
واحدهای فروش رفته 73درصد و سود عملیاتی 128درصد افزایش نشان می‌دهد.

 این شرکت سود هر سهم
سال 84 را با سرمایه یک هزار میلیارد ریال مبلغ 363 ریال خالص اعلام کرد که در سه
ماهه اول امسال با تحقق 95 ریال آن 26درصد پیش‌بینی سالانه را پوشش داد.

 همچنین درآمد حاصل از
فروش ساختمان و ارایه  خدمات این شرکت یک هزار و 150میلیارد و 673میلیون ریال
پیش‌بینی شد که در سه ماهه اول سال 365میلیارد و 613میلیون ریال آن را تحقق بخشید و
بر همین اساس 32درصد پیش‌بینی سالانه را پوشش داد.

 بنابراین گزارش عواید
حاصل از واگذاری واحدهای احداثی پس از تحویل واحدهای احداثی به خریداران به عنوان
درآمد دوره شناسایی می‌شود و درآمد پروژه‌های مباشرتی بر اساس درصدهای مندرج در
قراردادهای منعقده به عنوان حق‌الزحمه مباشرت بر اساس درصدی از کلیه هزینه‌هایی که
به طور مستقیم در ارتباط با پروژه پرداخت می‌شود، طبق مبانی مندرج در قراردادها و
به روش تعهدی شناسایی می‌شود.